Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép

MÃ SẢN PHẨM: TD-677667913329 Đã bán 30.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
466,000 đ
cỡ giày:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
sắp xếp theo màu sắc:
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 20 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Dinggu
Cỡ giày: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
sắp xếp theo màu sắc:[Bốn mùa] bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [kiểu thoáng khí] bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [nhẹ và mềm bốn mùa] bánh bao gạo chống chống đập và chống đâm [chống trượt và mạt sắt] [kiểu nhẹ nhàng và thoáng khí] bánh bao gạo chống đập và chống đâm [chống trượt và mạt sắt] [nhẹ, mềm và thoáng khí] màu đen chống đập và chống -stab [chống trượt và mạt sắt] [bốn mùa nhẹ và mềm] màu đen chống đập và chống đâm [chống trượt và mạt sắt] [Kiểu lưới lớn thoáng khí] Bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [Chống đập và mạt sắt] chống đâm] [Kiểu thoáng khí toàn lưới] Bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Kiểu thoáng khí] Màu đen mềm mại và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Loại thoáng khí] Màu Zong nhẹ , mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [lưới lớn nhẹ và mềm] màu nâu gạo thoáng khí và khử mùi [chống đập và chống đâm] [lưới lớn nhẹ và mềm] màu đen thoáng khí và khử mùi [chống đập và đâm] chống đâm] [bốn mùa] Màu Zong nhẹ, mềm và thoải mái [chống đập và chống đâm] [Bốn mùa] Gạo lứt đậm mềm và thoải mái [chống đập và chống đâm] [Bốn mùa] màu đen mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [Cao bốn mùa] nâu sẫm và mềm mại Thoải mái [chống đập và chống đâm] [cao bốn mùa] gạo nâu nhẹ và mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV thoáng khí] bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [6KV cách nhiệt bốn mùa] bánh bao gạo nhẹ Mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV lớn lưới và thoáng khí] bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV toàn lưới thoáng khí] bánh bao gạo mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV thoáng khí] Zong màu mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV thoáng khí] ánh sáng đen, mềm mại và thoải mái [chống đập và chống đâm] [vải lưới thoáng khí] bánh bao gạo EVA đáy mềm chống đập và chống đâm [siêu nhẹ và mềm] [cách nhiệt 6KV kiểu bốn mùa] Màu Zong nhẹ, mềm và thoải mái [chống va đập và chống đâm] [cách nhiệt 6KV bốn mùa] nâu sẫm, nhẹ, mềm và thoải mái [chống va đập và chống đâm] ] [cách nhiệt 6KV bốn mùa] đen, mềm mại và thoải mái [chống va đập và chống đâm] [Mẫu bốn mùa cách nhiệt cao 6KV] Kaki Nhẹ, mềm mại và thoải mái [Chống va đập và chống đâm] [Áo cao 6KV cách nhiệt] Mẫu Bốn Mùa] Bánh bao mềm và thoải mái [Chống đập và Chống đâm] [Mẫu Bốn Mùa Cao cấp cách nhiệt 6KV] Nhẹ, mềm và thoải mái [Chống vỡ] Chống đâm] [Bốn Mùa] Chất rắn chống mài mòn đáy chống va đập chống đâm [chịu dầu và mạt sắt] [Thoáng khí] đáy rắn chống mài mòn chống va đập và chống đâm [chịu dầu và mạt sắt] [Bốn mùa] đế cao su chịu mài mòn màu nâu [giày Bề mặt chống cháy, chống tia lửa và chống bỏng nước] [Áo cao cấp bốn mùa] Màu đen nhẹ nhàng, mềm mại và thoải mái [chống va đập và chống đâm] [Áo cao cấp bốn mùa] Nâu mềm mại và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Cao bốn mùa] Gạo lứt nhẹ và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Cao bốn mùa] Nâu nhẹ và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Top cao bốn mùa] Nâu đậmNhẹ và thoải mái [chống va đập và chống đâm] [Four Seasons] đế cao su chịu mài mòn bánh bao gạo [mặt trên chống cháy và chịu nhiệt] [Four Seasons] mặt trên chịu lửa và chịu nhiệt màu nâu nhẹ và vải Oxford mềm đáy [không hôi chân] [da nguyên miếng bốn mùa] Phong cách] Bánh bao gạo Đáy mềm EVA chống đập và chống đâm [siêu nhẹ và mềm] [Vải Oxford bốn mùa] bánh bao gạo Đáy mềm EVA chống đập và chống đâm [mềm siêu nhẹ] [giày bông nhung] màu nâu gạo nhẹ nhàng mềm mại và thoải mái [chống va đập Chống đâm] [Giày bông lông cừu] Màu zong nhẹ, mềm mại và thoải mái [Chống va đập và chống đâm] [Cao- giày bông hàng đầu] Màu nâu sẫm, mềm mại và thoải mái [Chống đập và chống đâm] [Giày bông cách điện 6KV] Màu nâu gạo mềm mại và thoải mái [Chống đâm] Chống va đập và chống đâm] 【Giày bông cách điện 6KV】 màu nâu mềm mại và thoải mái 【Chống va đập và đâm】
Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép Giày bảo hiểm lao động nam chống va đập chống đâm thủng nhẹ cũ đai bảo vệ thép tấm đầu thép công trường cách nhiệt mùa hè thoáng khí giày phòng sạch mũi thép

Customer Reviews

t *** 1 (giấu tên)
"Đánh giá thực tế: Mép ngoài gần 3 cm, tưởng móng dày nên đoán mò, tuy nhiên khi nhìn vào trong, mình lấy tay ấn vào trong thì ra chiều cao của mép ngoài, nghĩa là mà lớp nền mỏng thật, gần bằng nửa mép ngoài,,, Còn về độ bền thì đợi đeo rồi mới phản ứng. Thực sự có một tấm phía trước. Chức năng sản phẩm: Có bền không? Chất liệu bề ngoài: Bề ngoài trông ổn. Chất lượng sản phẩm: Đánh giá sau khi mặc"
t *** 3 (khuyết danh)
"Lần đầu tiên tôi nhận được đôi giày bảo hộ, tôi đã mở cửa hàng và gửi dây buộc và đế dự phòng, mang chúng vào có thể bảo vệ đôi chân của tôi và tránh bị đinh và mạt sắt đâm vào chân, đồng nghiệp của tôi thấy rằng đôi giày trông rất đẹp và chúng thực sự rất tốt ưa nhìn, mặc thoải mái.Tôi đã mua hai đôi và đã đi được vài ngày, giày bảo hiểm lao động rất thoáng khí và thấm mồ hôi, có cả lót khử mùi, chất lượng tốt và giá thành rẻ, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, tôi sẽ mua chúng một lần nữa."
s *** n (khuyết danh)
"Phù hợp với mô tả và mua nhiều lần! Những đôi giày thực sự tốt đẹp! Thoải mái và thoáng khí, chống đâm thủng và chống va đập, sự lựa chọn hàng đầu của công nhân xây dựng! Phong cách thời trang! Chống mài mòn, chống va đập và chống đâm thủng, người bán trung thực, giao hàng nhanh, phục vụ nhiệt tình, hậu cần nhanh chóng, đánh giá ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ sáu sao!Nó rất thích hợp để làm việc trên công trường, và nó rất an toàn!"
Cùng một người đàn ông *** (ẩn danh)
"Mua được đôi giày này với giá này thực sự rất đáng đồng tiền, đôi giày trông rất đẹp và chất lượng rất tốt, tôi đã đi được vài ngày và cảm thấy rất ổn. Đi cũng nhẹ nhàng, mình hay đứng lâu khi làm trong xưởng nội thất, giày này đi lâu không bị đau gót chân, bảo vệ chân rất tốt. Từ bên ngoài, nó trông giống như một đôi giày bình thường. Giày BHLĐ của thương hiệu này có chất lượng tốt hơn giày của các thương hiệu khác. Tôi sẽ mua giày của cửa hàng này trong tương lai, và thái độ phục vụ khách hàng"
j *** 8 (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Sản phẩm bảo hộ lao động Chất liệu hình thức: Hình thức tạm ổn Đế hơi cứng nhưng chắc không dễ mòn. Chất lượng sản phẩm: Tôi tin rằng bảng xếp hạng mức độ phổ biến của Taobao là hoàn toàn khách quan. Hậu cần rất nhanh, và hàng sẽ đến trong vòng ba ngày. Tôi cũng đã tặng một đôi lót, hãy ủng hộ người bán!Trước hết, với tư cách là một đôi giày bảo hiểm lao động, nó có dấu LA, cho thấy chất lượng đạt tiêu chuẩn. Sau đó, độ thoải mái khi mang rất tốt, gót nhẹ, đi lại rất dễ dàng,"
Mou *** wei (khuyết danh)
"Chức năng sản phẩm: Trông chắc chắn Chất liệu bề ngoài: Da lộn cộng với lưới thoáng khí Chất lượng sản phẩm: Đơn vị vừa ý chỉ gửi một đôi giày mùa hè, vì vậy tôi chỉ có thể mua một đôi khác cho mình, sau khi nhận được, mọi thứ đều ổn trừ hộp bị hư hỏng một chút , gợi ý cá nhân, sẽ phù hợp hơn nếu mua giày thể thao nhỏ hơn một cỡ"
Tôi *** x (giấu tên)
"Tôi đã thử giày ngay khi nhận được, giày rất mềm, không cứng và nặng như giày bảo hộ lao động thông thường, lót giày đi kèm rất thơm, đi cả mạng không quá nóng, rất thích tốt Tôi sẽ mua chúng nếu cần Sẽ mua lại."
Mo *** Yang (khuyết danh)
"Những đôi giày có chất lượng tốt. Chức năng sản phẩm: ngoại hình đẹp Chất liệu: chất liệu tốt. Chất lượng sản phẩm chịu mài mòn: chất lượng tốtKhông có gì sai với giày bảo hiểm lao động. Chất lượng tốt. Nó cũng rất thoải mái khi mặc. Sẽ mua lại."
t *** 9 (khuyết danh)
"Giá trị nghịch ngợm của tôi không phải là 1000, vì vậy tôi không thể trở thành thành viên, tôi đã đặc biệt tìm kiếm một chiến lược trên Internet, tôi thấy rằng mỗi lần sau khi xác nhận nhận hàng, miễn là tôi đánh giá chất lượng cao hơn 100 từ, tôi có thể nhận được điểm và tăng giá trị nghịch ngợm của mình. Vì vậy, bây giờ tôi đã học được tốt, và tôi sẽ sao chép đoạn văn này để đánh giá khi tôi mua thứ gì đó tôi thích. Tôi sẽ nghiêm túc khen ngợi năm sao, chỉ bằng cách này, giá trị nghịch ngợm củ"
joe *** 9 (ẩn danh)
"Tốc độ hậu cần rất nhanh, nếu chất lượng tốt thì phải trải nghiệm vài ngày rồi mới bình luận, bạn ơi, dịch vụ cũng rất tuyệt.Rất hài lòng với chất lượng. Mang rất thoải mái. Đặc điểm sản phẩm: Đầu xi lanh Chất liệu bên ngoài: Rất tốt Chất lượng sản phẩm: Rất thoải mái. Tôi đã đi đôi giày bảo hiểm lao động này được vài ngày. Không có đế chống mùi, và bàn chân không có mùi hôi. Đế là đế cao su mềm. Mang thoải mái, không bị mỏi, thái độ phục vụ của người bán rất tốt, và dịch vụ hậu mãi cũng được đả"
Ôn * bạn (khuyết danh)
"Size chuẩn, đế rất mềm và dày, đi mưa không bị nước vào, giày thoáng khí không bị hôi, có độ nặng nhất định nhưng đi không thấy mỏi, đi rất thoải mái và êm chân. không đau chân, bạn có thể mua nóTôi đã đi nó được hơn một tuần và tôi thực sự hài lòng, nó phù hợp hơn nhiều so với hơn 100 chiếc tôi đã mua trước đây, đi làm dễ dàng hơn nhiều và không bị bí chân, tôi đã giới thiệu đồng nghiệp của tôi để mua nó quá ??"
z *** u (khuyết danh)
"Tôi đã đi đôi giày an toàn này trong hai ngày trước khi đánh giá chúng! So với cái mình từng có thì quá chênh lệch, giày khác xỏ ngón hơi bị đau, còn giày này thì không cấn chút nào, đi rất thoải mái, đi cả ngày cũng không thấy mỏi. kết cấu bên ngoài và trọng lượng của giày nằm trong phạm vi chấp nhận được! Khả năng thoáng khí cũng rất tốt!"
t *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt. Tay nghề rất tốt, một đôi giày rẻ như vậy để có chất lượng tốt như vậy thực sự là một công việc khó khăn. Cho một lớn ?"
Qin *** zhong (khuyết danh)
"Từ bao bì của sản phẩm "hộp bên ngoài được bọc bằng màng co. ", và SF Express cũng gửi tặng một đôi lót giày và hai dây giày. Đủ thấy các thương gia vẫn rất chăm chút. Mọi người có thể yên tâm."
l *** e (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: Lưới lớn thoáng khí, có cả đế trong, mang rất thoải mái! Chất lượng hàng hóa: tiết kiệm chi phí, không cọ chân hay xô chân! Mua lại mua lại!Hỗ trợ Dinggu, mua một số cặp! Dịch vụ khách hàng thật tuyệt vời! SF Logistics đã đến trong vòng chưa đầy hai ngày. Giày vừa vặn và rất thoải mái!"
t *** 8 (khuyết danh)
"Quần áo đẹp và rất thoải mái khi mặc, và hậu cần sẽ đến trong thời gian ngắnRất đẹp và thoải mái, hậu cần nhanh chóng"
q *** 8 (khuyết danh)
"Tính năng sản phẩm: chống nước, chống đá, phù hợp nhất cho các công trường xây dựng! Chất liệu bề ngoài: Đế vẫn tương đối mềm, thiết kế bề ngoài đẹp hơn! Chất lượng sản phẩm: Đế tương đối mềm, mang rất thoải mái, không bồng bềnh, không cồng kềnh!"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tôi không thể không tự nhận xét, chất lượng thực sự tốt, đế chống mài mòn, thoáng khí và kiểu dáng mới lạ, tôi sợ sẽ không tìm thấy nó lần sau, vì vậy tôi chỉ đơn giản là thêm nó vào giỏ hàng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sau khi đeo nó trong hai ngày, cá nhân tôi cảm thấy rất thoải mái, và nó tốt hơn cái tôi mua ở cửa hàng thực! Không mỏi chân, không đau. Hình ảnh là để so sánh, kích thước giống như kích thước giày"
t *** 3 (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó trong nhiều ngày, và bây giờ tôi đã đi được hai ngày, cảm giác rất tốt, kích thước vừa vặn, không bị chèn ép hay cọ xát vào chân. Trọng lượng vừa phải, dù sao cũng là giày bảo hiểm lao động ?? Còn về chất lượng thì mình mới mang vài ngày thì đánh giá không tốt lắm. Mặc một lúc rồi thêm nhận xétRất tốt và sẽ mua lại"

0965.68.68.11