Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-706540078125 Đã bán 17
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
680,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 19 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhenmei
Mô hình: ZM2023AQM
Phân loại màu sắc: Quạt đơn vàng (hoạt động 72h), quạt đơn đỏ (hoạt động 72h), vàng quạt kép (hoạt động 86h), quạt kép đỏ (hoạt động 86h), quạt kép vàng (hoạt động 105h), quạt đôi -đỏ (hoạt động 105h ) Quạt kép-vàng (hoạt động 116h) Quạt kép-đỏ (hoạt động 116h) Quạt kép-xanh dương (hoạt động 116h) Quạt kép-trắng (hoạt động 116h) Bluetooth điều hòa hai quạt vàng (hoạt động 70h) Dual Điều hòa quạt-đỏ bluetooth (Làm việc 70h) Quạt kép-máy lạnh xanh Bluetooth (làm việc 70h) Điều hòa quạt đôi-trắng Bluetooth (làm việc 70h) Bluetooth bốn quạt-vàng (làm việc 26h) Bluetooth bốn quạt-đỏ (làm việc 26h) Điều hòa 4 quạt-bluetooth màu vàng (Làm việc 28h) Điều hòa bluetooth 4 quạt-màu đỏ (làm việc 28h) Điều hòa bluetooth 4 quạt-màu trắng (làm việc 28h) Điều hòa bluetooth 4 quạt-màu xanh (làm việc 28h) Điều hòa bluetooth 4 quạt màu vàng (làm việc 28h) điều hòa (làm việc 90h) Điều hòa bluetooth quạt lớn màu đỏ (làm việc 90h) Điều hòa bluetooth quạt lớn màu vàng (làm việc 120h) Điều hòa bluetooth quạt lớn màu đỏ (làm việc 120h) Điều hòa bluetooth quạt lớn màu trắng (làm việc 120h) Điều hòa lớn Điều hòa bluetooth quạt-xanh (hoạt động 120h) Bluetooth sáu quạt-vàng (hoạt động 28h) Bluetooth sáu quạt-đỏ (hoạt động 28h) Điều hòa bluetooth thông minh sáu quạt-vàng (hoạt động 32h) Điều hòa bluetooth thông minh sáu quạt-đỏ (hoạt động 32h) Điều hòa Bluetooth thông minh 6 quạt-màu trắng (làm việc 32h) Điều hòa Bluetooth thông minh 6 quạt màu xanh lam (Làm việc 32h) Điều hòa Bluetooth 8 quạt-Vàng (Làm việc 32h) Điều hòa Bluetooth 8 quạt-Đỏ (Làm việc 32h) 8 Điều hòa không khí Bluetooth quạt-Xanh dương (Làm việc 32h) Điều hòa không khí Bluetooth tám quạt-Trắng (Làm việc 32h) Tấm pin mặt trời ba quạt kép màu vàng Tấm pin năng lượng mặt trời ba quạt kép màu đỏ
Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng Mũ cứng năng lượng mặt trời có quạt điều hòa không khí Mũ bảo hiểm có đèn điều hòa không khí Công trường xây dựng mũ chống nắng hiện vật làm mát non bao ho lao dong mũ bảo hộ trắng

Customer Reviews

t *** 0 (ẩn danh)
"Những điều đang có trong tay. Cảm thấy chất lượng vẫn rất tốt. Quạt tích hợp là tốt. Tốt cho mùa hè"
Ba *** sương (khuyết danh)
"Chất liệu mũ tốt, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia, đội không nặng, khá thoải mái, quan trọng nhất là có quạt, điều chỉnh được lực gió, thổi rất thoáng. mát mẻ."
l *** y (khuyết danh)
"Tôi mang theo vài ngày rồi mới đánh giá, chồng tôi nói rất thích, không còn sợ nắng nữa, gió trước sau rất mát, có thể sạc bằng năng lượng mặt trời."
t *** 7 (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ, chất lượng rất tốt, kích thước cũng phù hợp, đội thoải mái và tiết kiệm chi phí"
t *** 5 (giấu tên)
"Hậu cần nhanh chóng, mọi chức năng của mũ đều bình thường, gió mạnh, pin bền, có hiện vật này tôi không còn ngại công việc ngoài trời nắng nóng nữa."
một *** 3 (khuyết danh)
"Đóng gói sản phẩm chắc chắn, chất lượng mũ tốt, mình mua cho xưởng, công nhân đội rất tốt, nếu cần sẽ mua tiếp lần sau."
con *** 7 (giấu tên)
"Rất dễ sử dụng, mát, rất tiện lợi, rất mạnh mẽ và tôi rất thích nó, bạn bè của tôi đều xin link và muốn mua nó, tôi giới thiệu cho mọi người, nó thực sự rất dễ sử dụng."
t *** 0 (ẩn danh)
"Cảm giác chạm vào rất thích, tốc độ gió có thể điều chỉnh, mùa hè quá nóng để làm việc, với chiếc mũ cứng như vậy, cuối cùng cũng có thể hạ nhiệt"
s *** 7 (khuyết danh)
"Mũ bảo hiểm cực tốt có quạt gió, đi công trường không lo nóng, không lo nắng gắt, có bảng sạc năng lượng mặt trời, và Pin dùng cả ngày không vấn đề Chất lượng rất tốt và giá cả phải chăng"
t *** 5 (giấu tên)
"Giá cả phải chăng, chất lượng tốt"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tôi đã nhận được chiếc mũ cứng có quạt. Bố tôi làm việc ở công trường rất nóng. Cái này thực sự là công nghệ cao. Nó rất thiết thực và pin bền. Tôi rất thích. Để tôi mang thêm vài cái cho đồng nghiệp của ông ấy .hiện vật công trường"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất liệu và tay nghề của mũ bảo hộ lao động rất tốt, gió rất mạnh, đội vào thổi rất mát, pin dùng được lâu, rất đáng mua"
c *** l (khuyết danh)
"Tỷ lệ giá / hiệu suất thực sự tốt, giao hàng cũng nhanh chóng và nó sẽ không quá nhỏ để mặc, vừa phải, không tệ??"
g *** 6 (khuyết danh)
"Tay nghề của mũ bảo hiểm rất tốt, và chất lượng chắc chắn. Quạt kép mình mua là để dùng cho mùa hè, gió trước và sau khá mạnh, sạc đầy có thể dùng được 1 ngày. Sau khi sử dụng, tôi không thể thiếu chiếc mũ này, làm việc thoải mái hơn rất nhiều và chức năng sạc điện thoại di động cũng rất tuyệt."
t *** 1 (giấu tên)
"Có nắp quạt, bạn không phải lo lắng về việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khi đi làm, chất liệu tốt và tay nghề tốt, quạt phía trước và phía sau thổi rất thoải mái. Nhìn chung, nó tương đối nhẹ , tốt hơn nhiều so với tưởng tượng."
Tân *** đường (khuyết danh)
"Mũ về đến, mình tháo ra xem kỹ, rất cân đối, chức năng sử dụng rất tiện lợi, quạt chạy rất tốt, mùa hè không sợ nắng nóng, đội rất tiện lợi. không nặng."
Giấc mơ *** may mắn (khuyết danh)
"chất lượng giải phóng mặt bằng"
r *** sâu (khuyết danh)
"Chất lượng trong tay tốt, người bán giao hàng rất nhanh, hôm qua vừa vặn, nói chung là tôi hài lòng, tôi sẽ quay lại nếu cần"
một *** 7 (khuyết danh)
"Chất lượng rất tốt, chất liệu dày dặn, chống rơi va đập, có quạt, thích hợp làm việc ngoài trời vào mùa hè, rất hài lòng"
5 *** t (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Quạt kép, rất mát, đội chiếc mũ này vào mùa hè rất mát, sạc bằng năng lượng mặt trời, không gặp rắc rối khi sạc và bạn có thể nghe nhạc qua Bluetooth và chú ý đến những điều lớn nhỏ xung quanh bạn khi chăn cừu."

0965.68.68.11