Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa

MÃ SẢN PHẨM: TD-648340049432 Đã bán 4000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
282,000 đ
kích cỡ:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
sắp xếp theo màu sắc:
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 22 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Vải thiên thần
Kích thước: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
hoa văn: trơn
phong cách: đơn giản
Các yếu tố phổ biến: miệng nông rỗng
Chiều cao gót: gót giữa (3-5cm)
Phân loại màu: TA, xanh con công, TA, xanh đậm, TA, xanh đậm, TA, trắng, TA, xanh da trời, TA, tím đậm, TA, xanh lá đậu, TA, hồng, TC, xanh con công mới? phiên bản nâng cấp [đề xuất của quản lý cửa hàng] TC mới màu xanh đậm, phiên bản nâng cấp của TC mới Xanh đậm? Phiên bản nâng cấp của TC mới màu hồng? Phiên bản nâng cấp của TC mới màu xanh da trời? Phiên bản nâng cấp [do quản lý cửa hàng đề xuất] TC mới nhân đậu xanh? Phiên bản nâng cấp của TC mới màu trắng? Phiên bản nâng cấp của TC mới màu tím đậm? Phiên bản nâng cấp của TD màu xanh con công [tinh tế và co giãn] 【Hàng nghìn người mua】TD màu xanh đậm [không trơn trượt và chống mài mòn] TD màu xanh đậm [mềm mại và co giãn] TD xanh da trời [thoải mái và không mỏi chân] TD xanh bột đậu [cảm thấy dễ chịu hơn] TD hồng [mật độ cao, lâu trôi Không bị xẹp] Có mẫu TA xanh lông công, mẫu TA xanh đậm, mẫu TA xanh trời màu xanh lam, mẫu TA có màu xanh đậm, mẫu TA có mẫu TA màu trắng, mẫu TA có màu xanh lá cây đậu, mẫu TA có màu tím đậm và mẫu TA có màu hồng TC Có TC màu xanh con công mới Có TC mới màu xanh đậm Có một TC mới màu xanh đậm Có một TC mới màu xanh da trời Có một TC mới màu xanh lá cây Có một TC mới màu trắng Có một TC mới màu hồng Có một màu tím đậm mới Có một màu xanh con công TD [tinh tế và đàn hồi] một số với TD xanh đậm [không trơn trượt và chống mài mòn] một số với TD xanh đậm [mặt trên mềm mại đàn hồi] một số với TD xanh da trời [thoải mái và không mỏi chân] một số với TD xanh bột đậu [cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn] Với TD hồng [mật độ cao, không bị xẹp sau khi đứng lâu] miếng dán [chống trượt] miếng dán màu xanh lông công [chống trượt] miếng dán màu xanh đậm [chống trượt] miếng dán màu xanh đậm [chống trượt] miếng dán màu xanh da trời [chống trượt] trượt] 】Miếng dán màu xanh lá cây [chống trượt] màu hồng có miếng dán [chống trượt] màu xanh con công có miếng dán [chống trượt] màu xanh đậm có miếng dán [chống trượt] màu xanh đậm có miếng dán [chống trượt] xanh da trời Có miếng dán [chống trượt] màu xanh lá cây với miếng dán [chống trượt] màu hồng
Mục số: Giày phẫu thuật-001
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2021
Dịp thích hợp: văn phòng
Kiểu gót: Đáy phẳng
Chất liệu đế: EVA
Đối tượng áp dụng: Thanh niên (18-40 tuổi)
Quy trình sản xuất giày: Giày tiêm
Phong cách: Bao Đầu
Trợ giúp vật liệu bề mặt: EVA
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa Giày phẫu thuật chống trượt dép đi trong phòng phẫu thuật nam và nữ giày bảo hộ y tế phòng chăm sóc đặc biệt giày làm việc đặc biệt giày có lỗ thoáng khí dép đi trong spa

Customer Reviews

t *** 6 (khuyết danh)
"Mình đã nhận được giày, size khá vừa vặn, đi rất thoải mái, chống trơn trượt rất tốt, đi không bị mỏi, quan trọng là rất nhẹ."
Lưu *** 2 (khuyết danh)
"Giày rất nhẹ, khi mang không bị mỏi chân, rất thoải mái và không trơn trượt, chống mài mòn."
Hoa nở *** (Khuyết danh)
"Chất lượng có thể được gia công tinh xảo, tạo cảm giác thoải mái khi mang, thời trang và đẹp mắt, đế mềm chống trơn trượt, kích thước phù hợp. Giá trị tuyệt vời cho tiền, tôi rất thích nó"
*** nhỏ thắng (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, đế mềm, đi siêu thoải mái, nhẹ chân không trơn, size vừa phải, màu cũng rất đẹp, giá rất mềm"
****** của tôi ( giấu tên )
"Những đôi giày không làm cho đôi chân của bạn trông béo, điều này thực sự tuyệt vời! ! Đế mềm, mang rất thoải mái, chất lượng rất tốt, chống trơn trượt hạng nhất, rất tốt, giá cả phải chăng,"
Chọn *** 0 (Ẩn danh)
"Em bé sau khi nhận được thì tốt hơn mong đợi, chất lượng cũng tốt, mặc rất mềm và thoải mái, kích thước phù hợp, thoáng khí và không ngột ngạt, chống trơn trượt hiệu quả, giá cả rất phải chăng. tiết kiệm chi phí"
l *** 4 (khuyết danh)
"Đánh giá chung: Chất lượng rất tốt, kiểu dáng cũng rất vừa vặn, đi không bị mỏi chân, đế êm, nhẹ và không trơn trượt, lần sau mình sẽ mua tiếp."
t *** 3 (khuyết danh)
"Nó rất thoải mái và mặc rất tốt. Tôi giới thiệu nó cho đồng nghiệp của mình và tôi cũng đã mua nó. Tôi luôn đeo của bạn.Thoải mái và đẹp. Tôi thích nó"
joe *** 9 (ẩn danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, đế siêu mềm, thoải mái và thoáng khí, đi êm chân, chống trơn trượt cũng tốt, size phù hợp giá thành rất cao, rất đáng để mua !"
Ngày *** ah (khuyết danh)
"Kích thước vừa phải, giá rất cao, giày cũng rất thoải mái và độ thoáng khí cũng tốt?"
một *** e (ẩn danh)
"Dép khá tốt, đi êm chân, đế dày mềm nhưng hơi có mùi, tỷ lệ giá thành/hiệu năng rất tốt, bạn có thể dùng thử, size giống size giày thông thường, mình đã mua lớn hơn một chút"
*** lớn , ( giấu tên )
"Độ êm không tệ, đế chống trơn trượt rất tốt, có lỗ thoáng khí 2 bên nên không bị bí chân, size giày chuẩn đáng đồng tiền, mình rất thích."
g *** 7 (khuyết danh)
"Đế mềm và thoải mái, đặc tính chống trượt rất tốt, tay nghề tốt, rất thoải mái và giá cả phải chăng"
Tốt *** ( ẩn danh )
"Chất lượng rất tốt, nên mua, mua lần thứ 3"
*** bạn thân mến (giấu tên)
"Kích thước phù hợp, và thước đo cũng là tiêu chuẩn. Màu sắc đẹp, hình ảnh không khác nhiều so với thực tế. Không có hiện tượng nứt hay vỡ đáy, tổng thể mềm mại, phần dưới chân không bị cứng. Độ thoáng khí cao, bảo vệ tốt phần trên, không có nếp gấp đặc biệt lớn và gót chân sẽ không bị rơi ra."
t *** 3 (khuyết danh)
"Tôi chưa bao giờ đi giày tốt như vậy, tôi đột nhiên muốn khóc, mũi tôi đau, trái tim tôi đau, khen ngợi"
t *** 6 (khuyết danh)
"Size chuẩn, không mùi, không trơn sẽ giới thiệu đồng nghiệp mua"
t *** 9 (khuyết danh)
"Đế êm, thoáng khí, hơi cao gót, độ mềm vừa phải, lần sau mình sẽ mua thêm 1 đôi khác màu khác.Rất thoải mái và thoáng khí, khen ngợi nó ?"
Học * cây du (khuyết danh)
"Dép y tế, chất lượng tốt, chống trơn trượt hiệu quả, đế mềm và thoải mái, kích thước phù hợp, thoáng khí và không ngột ngạt, đôi chân thoải mái được khuyên dùng"
Anh *** ( giấu tên )
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, giày phẫu thuật đi rất êm chân, đi rất mềm, thoáng khí, không trơn trượt, thoải mái không bí chân, giá rất phải chăng và tiết kiệm chi phí"

0965.68.68.11