Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-677040730570 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
760,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 28 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yi'an
Mô hình: BNX-12000
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Hóa đơn miễn phí/giảm giá lớn/khắc miễn phí/dịch vụ khách hàng chi tiết màu vàng [nâng cấp 2 quạt] phiên bản nâng cấp-nâng cấp động cơ không chổi than màu vàng [nâng cấp 2 quạt] phiên bản cao cấp-nâng cấp động cơ không chổi than màu vàng [nâng cấp 2 quạt] phiên bản hàng đầu -Nâng cấp động cơ không chổi than màu vàng [ 2 quạt] Phiên bản Bluetooth - Bluetooth nghe nhạc và trả lời cuộc gọi màu vàng [Điều hòa đôi 4 quạt] Phiên bản Bluetooth deluxe - chức năng bluetooth màu vàng [Điều hòa 6 quạt đôi] phiên bản bluetooth flagship - chức năng bluetooth màu vàng [mới - 8 quạt] điều hòa bluetooth flagship - làm lạnh điều hòa không khí + chức năng bluetooth đỏ [nâng cấp 2 quạt] Phiên bản nâng cao - nâng cấp động cơ không chổi than đỏ [nâng cấp 2 quạt] phiên bản cao cấp - nâng cấp động cơ không chổi than đỏ [nâng cấp 2 quạt] phiên bản flagship - nâng cấp động cơ không chổi than đỏ [2 quạt] Phiên bản Bluetooth - Bluetooth nghe nhạc và gọi điện Màu đỏ [2 quạt] điều hòa phiên bản bluetooth - bluetooth + điều hòa không khí làm lạnh màu đỏ [điều hòa đôi 2 quạt] phiên bản cao cấp - nguồn điện kép năng lượng mặt trời + pin lithium màu đỏ [Điều hòa đôi 4 quạt ] phiên bản cao cấp bluetooth - chức năng bluetooth màu đỏ [Mẫu điều hòa đôi 6 quạt] Phiên bản Bluetooth Ultimate - Chức năng Bluetooth Màu đỏ [Mới - 8 quạt] Điều hòa không khí Phiên bản Bluetooth Ultimate - Làm mát điều hòa không khí + Chức năng Bluetooth Màu xanh lam [Mẫu nâng cấp 2 quạt] Phiên bản cao cấp - Nâng cấp động cơ chổi than Blue [2 Fan Upgrade Model] Ultimate Edition - Nâng cấp động cơ chổi than blue [2 quạt] Phiên bản bluetooth - bluetooth nghe nhạc gọi điện blue [2 quạt] phiên bản bluetooth điều hòa - bluetooth + làm mát điều hòa blue [2 điều hòa đôi quạt] phiên bản cao cấp - năng lượng mặt trời + pin lithium Nguồn điện kép màu xanh lam [máy điều hòa không khí kép 4 quạt] Phiên bản cao cấp Bluetooth - chức năng bluetooth màu xanh lam [máy điều hòa không khí kép 6 quạt] phiên bản hàng đầu bluetooth - chức năng bluetooth màu xanh lam [quạt -8 mới] điều hòa bluetooth ultimate - máy lạnh làm lạnh + chức năng bluetooth White [2 Fan Upgrade] Deluxe Edition - Nâng Cấp Brushless Motor White [2 Fan Upgrade] Ultimate Edition - Upgrade Brushless Motor White [2 Fan] Phiên Bản Bluetooth - Bluetooth Nghe Nhạc Nghe Gọi Trắng [2 Quạt] Điều hòa Phiên bản Bluetooth -Bluetooth + Điều hòa không khí Làm lạnh Màu trắng [2 Quạt Điều hòa kép] Phiên bản Deluxe - Bộ nguồn kép năng lượng mặt trời + Pin Lithium Màu trắng [4 Quạt Điều hòa kép] Phiên bản Bluetooth Deluxe - Chức năng Bluetooth Màu trắng [6 Quạt Điều hòa không khí kép] Bluetooth Ultimate - Chức năng Bluetooth Màu trắng [new-8 fans] phiên bản hàng đầu của điều hòa không khí bluetooth - làm lạnh điều hòa + chức năng bluetooth màu vàng - phiên bản tiêu chuẩn quạt đôi ↓↓ Quạt turbo tích hợp mới 2023 - mẫu tiêu chuẩn quốc gia! An toàn được đảm bảo ↓↓ Màu vàng [Mẫu tiêu chuẩn toàn quốc mới-2 quạt] Phiên bản cao cấp-Động cơ không chổi than
Trọng lượng: khoảng 450g
Mũ đội đầu: có thể điều chỉnh kích thước
Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực Mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời công trường điều hòa mũ tích hợp điện lạnh quạt sạc mũ bảo hiểm nam nón bảo hộ điện lực

Customer Reviews

t *** 8
21:13, ngày 21 tháng 5 năm 2023
"Mình mới lấy về và dùng thử, gió khá mạnh và chất lượng khá tốt, màu sắc đẹp hơn mong đợi nhưng màu chụp bằng điện thoại không được đẹp lắm, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất tốt ."
s***6 (ẩn danh)
Ngày 18 tháng 4 năm 2023 16:33Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Tôi đã mua trước, chất lượng rất tốt, mũ bảo hiểm thông thường vào mùa hè quá nóng, chiếc mũ quạt này rất tốt, giải quyết vấn đề ngột ngạt ở mũ bảo hiểm thông thường, mát hơn rất nhiều, và kép quạt có thể được sử dụng đồng thời Mở nó ra, bạn cũng có thể mở một cái, gió mạnh, thiết kế rất đẹp, kiểu dáng cũng ổn, rất thiết thực, không nặng như tưởng tượng, quạt trước và sau, với nó"
t***9
Ngày 16 tháng 4 năm 2023 lúc 21:38
"Động cơ chổi than rất gió, chất liệu chắc chắn, tay nghề tốt nhưng không thô, đèn pha có thể điều chỉnh rất tiện lợi, không có dây điện lộ rõ ​​bên trong nắp, chi tiết đầy đủ."
1***ping
2023-05-03 18:56
"Mũ rất hữu ích, chất lượng cũng rất tốt, chắn gió rất tốt, rất hài lòng"
yu*yu
Ngày 17 tháng 4 năm 2023 lúc 09:00
"Điều đó cảm thấy nặng nề trong tay. Nó trông khá tốt. Tay nghề rất tốt."
h***3 (khuyết danh)
Ngày 26 tháng 2 năm 2023 lúc 19:27
"mua lần 2,"
thoát hiểm * 1
Ngày 16 tháng 4 năm 2023 lúc 20:19
"Đây thực sự là một món quà lớn an tâm cho mùa hè đến với cha mẹ! Trời nóng quá đề phòng say nắng! Các bậc cha mẹ cũng rất thích nó, nó rất tuyệt và tốc độ giao hàng rất nhanh!"
phong***2
Ngày 18 tháng 4 năm 2023 16:13Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Không tệ, gió rất tốt, mặc rất mát, sạc năng lượng mặt trời rất tiện lợi, giống hệt như mô tả của người bán, thời lượng pin cũng rất tốt, nó thực sự tốt, nó tiết kiệm và được khuyên dùng, đồng thời thời lượng pin rất lâu dài, thực sự siêu đáng đồng tiền"
Sang***ning (khuyết danh)
Ngày 13 tháng 4 năm 2023 lúc 21:53
"Trước hết, tôi mua chiếc quạt này để đối phó với mùa hè nóng bức, sau khi nhận được tôi đã trải nghiệm nó, gió khá mạnh, điều đó thật tốt. Thứ hai, toàn bộ sản phẩm được gia công rất tốt và vật liệu được sử dụng cũng rất chắc chắn. Cuối cùng, một vài chi tiết được thực hiện tốt. Đèn pha có thể điều chỉnh được, giúp chúng ta làm việc vào ban đêm thuận tiện hơn rất nhiều. Sau đó, đường dây bên trong cũng được bảo vệ tốt, và đường dây sẽ không bị đoản mạch do đổ mồ hôi. đáng để mua"
t *** 7
Ngày 17 tháng 4 năm 2023 18:35
"An toàn cho quạt Mũ bảo hiểm của quạt rất tốt, vẻ ngoài thời trang và hào phóng, gió mạnh và hiệu quả làm mát tốt"
w***0 (ẩn danh)
08:57, 09/06/2023
"Lượng không khí ổn, sạc năng lượng mặt trời hơi chậm"

0965.68.68.11