Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-714222484421 Đã bán 39
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
560,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
sắp xếp theo màu sắc:Mũ bảo hiểm quạt vàng [quạt đơn 4200] mũ bảo hiểm quạt đỏ [quạt đơn 7000] mũ bảo hiểm quạt vàng [quạt đơn 7000] mũ bảo hiểm quạt vàng [quạt đôi 8000] mũ bảo hiểm quạt đỏ [quạt đôi 8000] mũ bảo hiểm quạt vàng [quạt kép 13000] đỏ Mũ bảo hiểm quạt [quạt đôi 13000] Mũ bảo hiểm quạt màu vàng [quạt đôi 16000] Mũ bảo hiểm quạt màu đỏ [quạt đôi 16000] Mũ bảo hiểm quạt màu trắng [quạt đôi 16000] Mũ bảo hiểm quạt màu xanh [quạt đôi 16000] Mũ bảo hiểm quạt màu vàng [quạt đôi + điều hòa 9000] Mũ bảo hiểm quạt đỏ [quạt kép + điều hòa 9000] Mũ bảo hiểm quạt vàng [quạt kép + điều hòa + Bluetooth 9000] Mũ bảo hiểm quạt đỏ [quạt kép + điều hòa + Bluetooth 9000] Mũ bảo hiểm quạt trắng [quạt kép + điều hòa + Bluetooth 9000] Mũ bảo hiểm quạt xanh [Quạt đôi + Điều hòa + Bluetooth 9000] Mũ bảo hiểm Quạt vàng [4 Quạt 9000] Mũ bảo hiểm Quạt đỏ [4 Quạt 9000] Mũ bảo hiểm Quạt vàng [4 Quạt + Điều hòa + Bluetooth 13000] Mũ bảo hiểm Quạt đỏ [4 Quạt + Air Điều hòa + Bluetooth 13000] Mũ bảo hiểm quạt vàng [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 16000] Mũ bảo hiểm quạt đỏ [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 16000] Mũ bảo hiểm quạt trắng [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 16000] Mũ bảo hiểm quạt xanh [4 quạt + Điều hòa + Bluetooth 16000] Mũ bảo hiểm quạt vàng [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 18000] Mũ bảo hiểm quạt đỏ [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 18000] Mũ bảo hiểm quạt xanh [4 quạt + điều hòa + Bluetooth 18000] Mũ bảo hiểm quạt trắng [ 4 quạt + điều hòa + Bluetooth 18000] Mũ năng lượng mặt trời màu vàng [6 quạt + Bluetooth 16000] Mũ năng lượng mặt trời màu đỏ [6 quạt + Bluetooth 16000] Mũ bảo hiểm quạt màu vàng [6 quạt + điều hòa + Bluetooth 19000] Mũ bảo hiểm quạt màu đỏ [6 Quạt + điều hòa điều hòa + Bluetooth 19000] Mũ bảo hiểm quạt vàng [6 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 20000] Mũ bảo hiểm quạt đỏ [6 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 20000] Mũ bảo hiểm quạt xanh [6 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 20000] Mũ bảo hiểm quạt trắng [6 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 20000] Năng lượng mặt trời màu vàng [8 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 22000] Năng lượng mặt trời màu đỏ [8 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 22000] Năng lượng mặt trời xanh [8 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 22000]Năng lượng mặt trời trắng [8 quạt + điều hòa + AI Bluetooth 22000]
Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp Năng lượng mặt trời đa chức năng có quạt mũ cứng làm lạnh điều hòa không khí công trường xây dựng kem chống nắng mùa hè che nắng làm mát mũ bảo hiểm mũ bảo hộ cao cấp

Customer Reviews

Thuộc về ***
26/04/2023 18:03
"Thiết kế của mũ bảo hộ lao động rất tốt, đội rất thoải mái, có 4 quạt và 6 bánh răng để điều chỉnh kích cỡ, các bạn mùa hè nắng nóng này đi công trường nhất định phải mua loại mũ này nhé, vì nó thoải mái nên hãy yên tâm mua hàng!"
t***2 (ẩn danh)
22:54, Ngày 01 tháng 05 năm 2023Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Nhận xét bổ sung] Gió rất mạnh! Nó có thể điều chỉnh được. Phong cách này tốt hơn nhiều so với các phong cách khác. Lần sau, tôi sẽ đổi sang loại đa chức năng! Tôi nghĩ có cả bluetooth. Chất lượng sản phẩm tốt, các chi tiết, chất lượng và tay nghề rất tốt, tốc độ giao hàng và chuyển phát nhanh cũng tuyệt vời, tuyệt vời! Rất hài lòng, siêu đẹp, thái độ phục vụ khách hàng tốt, người bán hàng tận tâm"
t***3 (ẩn danh)
Ngày 02 tháng 5 năm 2023 11:46
"Tôi không ngờ chất lượng của chiếc mũ tôi mua với mức giá này lại tốt như vậy, hiệu quả làm mát tốt và mát hơn rất nhiều, trên mũ có sạc tự khởi động bằng năng lượng mặt trời rất tiện lợi, có thể đội nữa có trang bị vành to chống nắng, hè này đi nắng không sợ nữa, chất lượng cũng rất tốt.tốt"
Trò chơi thác loạn (Ẩn danh)
Ngày 30 tháng 4 năm 2023 12:45
"Đã nhận được mũ, giao hàng nhanh, mình mua cho gia đình đi công trường, mùa hè nóng quá, cái này vừa phải, đủ ngày, chất lượng tốt. Đã nhận mũ. Tôi cảm thấy gió rất mạnh, như tôi thấy, cửa hàng cũng rất cẩn thận. Đóng gói rất cẩn thận. Siêu hài lòng, lần này mình mua cho bố, có bố đi làm thật tuyệt và vui."
Bên *** tôi (khuyết danh)
26 Tháng 4, 2023 lúc 16:34
"Đã nhận được mũ bảo hiểm, chất lượng, tay nghề thủ công, tay nghề tốt, nhìn chắc chắn hơn mũ bảo hiểm thông thường, có 2 quạt, gió cũng rất mạnh, thổi trước sau có thể thổi bay cả đầu .Thổi này đi làm rất thoải mái nhé anh em công nhân yên tâm mua hàng"
Lại *** 0 (giấu tên)
Tháng Năm 15, 2023 lúc 18:55
"Gió mạnh, chất lượng rất tốt, mát, mạnh, giao hàng nhanh, pin bền, chất lượng tốt và giá rẻ, phụ kiện đầy đủ, chính hãng"
j***8 (ẩn danh)
09:32, 02/06/2023
"Rất tốt, tôi đã mua nó cho bố tôi, tôi cần nó cho các công trường,,,"

0965.68.68.11