Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân

MÃ SẢN PHẨM: TD-694447452393 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
680,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Packardon
Kiểu dáng: mũ cứng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Đông Quan
sắp xếp theo màu sắc:Vàng 8000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 8000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 16000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 16000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 8000 [Quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 8000 [Quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 12000 [Đôi Quạt] Solar Red 12000 [Quạt đôi] Solar Yellow 9000 [Quạt kép tích hợp tiêu chuẩn quốc gia] Không năng lượng mặt trời - Màu xanh và trắng Ghi chú Red 9000 [Quạt tích hợp tiêu chuẩn quốc gia] No Solar Yellow 9000 [Quạt đôi - Điều hòa không khí ] Solar Red 9000 [Quạt đôi-Điều hòa] Solar Yellow 9000 [Quạt đôi-Điều hòa-Bluetooth] Solar Red 9000 [Quạt đôi-Điều hòa-Bluetooth] Solar Blue 9000 [Quạt đôi-Điều hòa-Bluetooth] Solar White 9000 [Quạt đôi-Điều hòa-Bluetooth] 】Solar Yellow 10000[Quạt đôi-Điều hòa đôi]Double Solar Red 10000[Quạt đôi-Máy điều hòa kép]Dual Solar Yellow 9000[Bốn quạt]Solar Red 9000[Bốn quạt]Solar Yellow 12000 [Quạt kép tích hợp tiêu chuẩn quốc gia-Bluetooth] Năng lượng mặt trời- Ghi chú cho màu xanh lam và trắng Đỏ 12000 [quạt kép tích hợp tiêu chuẩn quốc gia-Bluetooth] vàng năng lượng mặt trời 13000 [bốn quạt-điều hòa không khí kép-Bluetooth] đỏ năng lượng mặt trời kép 13000 [bốn quạt-máy lạnh kép-Bluetooth] dual solar yellow 13000 [bốn quạt-máy lạnh- Bluetooth] Solar Red 13000 [Bốn quạt - Điều hòa - Bluetooth] Solar Yellow 15000 [Quạt đôi - Điều hòa kép - Dual Air Conditioning Deluxe Edition] Dual Solar Đỏ 15000 [Quạt đôi - Điều hòa kép Phiên bản Deluxe] Dual Solar Blue 15000 [Quạt đôi - Điều hòa kép Phiên bản Deluxe] Dual Solar White 15000 [Quạt kép-Điều hòa kép-Phiên bản Deluxe] Dual Solar Yellow 16000 [Bốn quạt-Air Điều hòa-Bluetooth] Solar Red 16000 [Bốn quạt-Điều hòa-Bluetooth] Solar Blue 16000 [Bốn quạt-Điều hòa-Bluetooth] 】Trắng năng lượng mặt trời 16000[bốn quạt-máy điều hòa-Bluetooth]vàng năng lượng mặt trời 16000[sáu quạt-nghe Bluetooth theo bài hát]đôi năng lượng mặt trời đỏ 16000[sáu quạt-bluetooth nghe bài hát]đôi năng lượng mặt trời màu vàng 18000[bốn quạt-máy điều hòa đôi-phiên bản cao cấp Bluetooth] Dual năng lượng mặt trời đỏ 18000 [bốn quạt - điều hòa không khí kép - Bluetooth Deluxe Edition] năng lượng mặt trời kép xanh dương 18000 [bốn quạt - điều hòa không khí kép - Bluetooth Deluxe Edition] năng lượng mặt trời kép trắng 18000 [bốn quạt - điều hòa không khí kép - Bluetooth Deluxe Edition] năng lượng mặt trời képVàng 20000 [sáu quạt-máy lạnh-Bluetooth-AI voice-alarm] kép năng lượng mặt trời đỏ 20000 [sáu quạt-máy điều hòa-Bluetooth-AI voice-alarm] dual solar blue 20000 [sáu quạt-máy lạnh-Bluetooth-AI voice alarm ] double Solar White 20000 [Sáu quạt-Điều hòa không khí-Bluetooth-AI Voice-Alarm] Dual Solar White 20000 [Sáu quạt-Điều hòa không khí kép-Phiên bản cao cấp Bluetooth] Dual Solar Red 20000 [Sáu quạt-Điều hòa không khí kép-Phiên bản cao cấp Bluetooth ] Dual Solar Blue 20000 [sáu quạt-máy điều hòa không khí kép-Bluetooth Deluxe Edition] dual solar white 20000 [sáu quạt-máy điều hòa không khí kép-Bluetooth Deluxe Edition] dual solar 22000 [tám quạt-máy điều hòa không khí kép-phiên bản cao cấp Bluetooth] năng lượng mặt trời đỏ 22000 [tám quạt - Điều hòa kép - Phiên bản cao cấp Bluetooth] năng lượng mặt trời kép xanh 22000 [tám quạt - điều hòa kép - phiên bản cao cấp Bluetooth] năng lượng mặt trời kép trắng 22000 [tám quạt - điều hòa kép - phiên bản cao cấp Bluetooth] năng lượng mặt trời kép
Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân Bluetooth năng lượng mặt trời có quạt mũ cứng nam công trường xây dựng mũ bảo hiểm chống nắng mùa hè dù che nắng điều hòa không khí lạnh làm mát hiện vật mũ bảo hộ công nhân

Customer Reviews

8 *** tốt (giấu tên)
"Nhìn cũng được, gió cũng không nhỏ, không biết có bền hay không, chất lượng thì chờ xem."
Vương *** 8 (Khuyết danh)
"6 chống gió, thoáng mát, thích lắm, giờ đi làm không sợ nắng☀️, sẽ giới thiệu cho bạn bè và tiếp tục mua nữa haha?"
c *** 7 (khuyết danh)
"Mua cho bố chồng, mùa hè làm việc ngoài trời nóng quá. Cái này hay, có 2 quạt trước sau, chỉnh gió 4 tốc độ, rất mát. Bố chồng tôi rất thích."
Liang * jie (ẩn danh)
"Mình mua cho bố, mẹ nói dùng rất tốt, rất mát, mùa hè nóng bức thế này không cần chườm nóng thế này đâu ạ."
Zhang *** mei (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, hậu cần nhanh và rất tốt"
t *** 1 (giấu tên)
"Chất lượng là ok! Quạt rất mạnh! Nó chỉ đơn giản là một tạo tác của xây dựng! Có thợ mới mua được! Hậu cần cũng nhanh chóng!"
z *** p (khuyết danh)
"Hậu cần cho bé nhanh, mọi chức năng như mô tả, rất dễ sử dụng, giá cả rất phải chăng, lần sau sử dụng mình sẽ mua lại, khen'!"
anh *** a ( giấu tên )
"Rất tuyệt. Mình đã mua 2 cái. Điện năng lượng mặt trời cũng rất tiện lợi. Ra công trường không phải lo hết điện."
y *** 5 (giấu tên)
"Hàng thật rất tốt, gió to, mặc vào thấy rất dễ chịu, mát và thoáng khí, anh em công nhân có nhu cầu cứ yên tâm đặt hàng nhé! ! !"
cho *** 2 (ẩn danh)
"Đã nhận được nắp điều hòa, rất tốt, đi ra ngoài đi làm sẽ không bị nóng, cảm ơn người bán đã phục vụ tận tình"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng tốt, thời gian chờ lâu, cần thiết cho công việc mùa hè."
w *** 8 (ẩn danh)
"Chiếc mũ này có thể đội mát, có thể sạc điện, và có thể sử dụng năng lượng mặt trời"
t *** 2 (khuyết danh)
"Mũ này đẹp lắm, mùa hè thì mátMũ này. mùa hè thật tuyệt"
l *** 5 (giấu tên)
"Bé nhà mình đã nhận được và dùng thử. Rất tuyệt. Có quạt và điều hòa. Giống hình, còn gửi cả sạc. Mình giới thiệu đồng nghiệp cũng mua."
t *** 5 (giấu tên)
"Mình mua rồi, gió to và mát lắm, ngày nắng nóng không lo nữa, thích lắm"
Cá *** nhỏ (khuyết danh)
"Mũ vừa có thể quạt, vừa có thể điều chỉnh, vừa có thể lấy gió, rất thích hợp cho mùa hè"
t *** 4 (khuyết danh)
"Đã mua cho đồng nghiệp, nó có thể được coi là mua lại, rất tốt, đáng để sở hữu"
t *** 0 (ẩn danh)
"Nó rõ ràng là một chiếc mũ bảo hiểm dành cho người hâm mộ bluetooth, nhưng tôi đã rất chóng mặt khi nhận được nó mà không có mũ dành cho người hâm mộ bluetooth, và tiêu đề cũng là lừa dối. Tại sao."
Có *** ( ẩn danh)
"Mũ cứng quạt mũ cứng nhận. Lần đầu tiên mua chiếc mũ cứng dành cho người hâm mộ làm việc theo phong cách này. Thử nó. Chất lượng tốt hơn mũ cứng bình thường. Thật tuyệt khi làm việc trong thời tiết nóng bức! Sẽ mua lại nếu cần!"
*** Lee ( giấu tên )
"rất mát mẻ và dễ sử dụng"

0965.68.68.11