Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân

MÃ SẢN PHẨM: TD-709276931879 Đã bán hơn 300
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Packardon
Kiểu dáng: mũ cứng
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
sắp xếp theo màu sắc:Vàng 4500 [quạt đơn] đỏ năng lượng mặt trời 4500 [quạt đơn] vàng năng lượng mặt trời 8000 [tiêu chuẩn quạt đôi] đỏ năng lượng mặt trời 8000 [tiêu chuẩn quạt đôi] vàng năng lượng mặt trời 13000 [tiêu chuẩn quạt kép] đỏ năng lượng mặt trờiMàu sắc 13000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 16000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 16000 [Tiêu chuẩn quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 8000 [Quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 8000 [Quạt đôi] Vàng năng lượng mặt trời 12000 [Quạt đôi] Đỏ năng lượng mặt trời 12000 [Quạt đôi] ] Solar Yellow 9000 [Quạt đôi + Điều hòa] Solar Red 9000 [Quạt đôi + Điều hòa] Solar Yellow 9000 [Quạt đôi + Điều hòa + Bluetooth] Solar Red 9000 [Quạt đôi + Điều hòa + Bluetooth] Solar Blue 9000 [Đôi Quạt + Điều hòa + Bluetooth] Solar White 9000 [Quạt đôi + Điều hòa + Bluetooth] Solar Yellow 9000 [Bốn quạt] Solar Red 9000 [Bốn quạt] Solar Yellow 10000 [Quạt đôi + Điều hòa kép] Dual Solar Red 10000 [Đôi Quạt + Điều hòa kép] Dual Solar Yellow 13000 [Bốn quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Red 13000 [Bốn quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Yellow 15000 [Quạt kép + Điều hòa kép] Dual Solar Red 15000 [Quạt kép + Điều hòa kép] Dual Solar blue 15000 [Quạt kép + Điều hòa kép] Dual Solar White 15000 [Quạt kép + Điều hòa kép] Dual Solar Blue 16000 [bốn quạt + Điều hòa không khí + Bluetooth] Solar Red 16000 [bốn quạt + điều hòa + Bluetooth] năng lượng mặt trời xanh dương 16000 [bốn quạt + điều hòa + bluetooth] năng lượng mặt trời trắng 16000 [bốn quạt + điều hòa + bluetooth] năng lượng mặt trời vàng 16000 [sáu quạt + bluetooth] đôi năng lượng mặt trời đỏ 16000 [sáu quạt + bluetooth] năng lượng mặt trời đôi vàng 18000 [bốn quạt + điều hòa đôi + bluetooth] ] Đỏ năng lượng mặt trời kép 18000 [bốn quạt + điều hòa kép + Bluetooth] năng lượng mặt trời kép xanh 18000 [bốn quạt + điều hòa kép + Bluetooth] năng lượng mặt trời kép trắng 18000 [bốn quạt + điều hòa kép + Bluetooth] dual solar yellow 20000 [sáu quạt + điều hòa + Bluetooth + AI Voice] Dual Solar Red 20000 [Sáu quạt + Điều hòa + Bluetooth + AI Voice] Dual Solar Blue 20000 [Sáu quạt + Điều hòa + Bluetooth + AI Voice] Dual Solar White 20000 [Sáu quạt + Điều hòa + Bluetooth + AI Voice] Dual Solar Yellow 20000 [Sáu quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Red 20000 [Sáu quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Blue 20000 [Sáu quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar White 20000 [Sáu luồng gió]Quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Yellow 22000 [Tám quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Red 22000 [Tám quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar Blue 22000 [Tám quạt + Điều hòa kép + Bluetooth] Dual Solar White 22000 [tám quạt + điều hòa kép + Bluetooth] năng lượng mặt trời kép
Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân Quạt năng lượng mặt trời đa năng mũ cứng mùa hè công trường sạc tấm che nắng chống nắng điều hòa không khí làm mát mũ bảo hiểm đèn mũ công nhân

Customer Reviews

Kami *** tuyết (khuyết danh)
"Sản phẩm rất tốt, gió khá mạnh, mang theo hơi se lạnh, rất đáng mua"
y *** 3 (giấu tên)
"Em bé rất tốt, dùng vài ngày mới đánh giá được, về cơ bản thì nắng gắt không cần sạc, mỗi ngày bật số 6 thì hao vài cục pin. Đèn sáng đang nhấp nháy và hình ảnh không rõ ràng."
y *** 3 (giấu tên)
"Con này tốt, dùng rất ổn, mình đã mua thêm con khác, cơ bản là đi nắng thì không cần sạc, nhưng trời mưa thì phải sạc."
t *** 8 (khuyết danh)
"Nhận được chuyển phát nhanh, đây là lần đầu tiên tôi mua loại mũ này, nó rất dễ sử dụng, gió khá mạnh, tôi rất hài lòng"
z *** trực tiếp (ẩn danh)
"Nhận mũ xong mở ra cho nước vào đội thử vẫn thấy rất mát, lần đầu mua loại mũ có quạt này, không ngờ rất hài lòng, bạn nào có nhu cầu nhé , bạn có thể yên tâm mua Chất lượng và lượng không khí khá tốt."
t *** 4 (khuyết danh)
"Chất lượng có vẻ ổn, gió điều chỉnh được 6 cấp độ, mình đã mua cái khác, hè này đi chắc sẽ thoải mái hơn, lát nữa đánh giá"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt, pin dự trữ lớn, sức gió vừa phải, thiết kế hoàn hảo và trang nhã, rất đáng để mua."
đ *** 4 (khuyết danh)
"Rất hài lòng với một khu mua sắm, ngày hôm nay với siêu mát mẻ. ."
t *** 8 (khuyết danh)
"đồ tốt. Tôi yêu rất nhiều. Được sử dụng lại vào mùa hè."
Vải * vải (khuyết danh)
"Mũ rất tốt, đội vào rất mát."
Dịch vụ Amoy (ẩn danh )
"Ngay khi nhận được, tôi nóng lòng mở ra xem thử, chất liệu không tệ, nhìn cũng ổn, tôi test thử thấy quạt chạy bình thường, gió vẫn đủ, nói chung là tôi ưng khá hài lòng Mình sẽ review thời lượng pin trong thời gian tới!"
Siêu *** ( vô danh )
"Rất hài lòng, sẽ mua lần sau"
t *** wang (khuyết danh)
"Mình cố tình dùng thử 1 buổi sáng, lượng gió lớn, tối qua sạc đầy, sáng nay dùng được 4,5 tiếng, ngoài trời nắng, không hao điện gì cả. Chủ shop rất dễ thương và kiên nhẫn, mình sẽ đặt hàng lần 2 ngay"
Nhất *** 3 (Khuyết danh)
"Mũ cứng có quạt rất mát và an toàn, mình đã dùng thử và rất tốt, lần sau nhất định sẽ mua lại."
trai 7 *** (giấu tên)
"Do hoàn cảnh đặc biệt thay đổi địa chỉ nên dịch vụ hậu mãi đặc biệt tốt, mọi việc đều được xử lý hoàn hảo. Đó là một cửa hàng xứng đáng với sự tin tưởng của người tiêu dùng."
f *** 1 (ẩn danh)
"Thật là mát mẻ và thoải mái để tồn tại trong mùa hè này"
kéo *** bụi (khuyết danh)
"Tuổi thọ pin tốt là rất dài! có thể kéo dài trong vài ngày"
h *** bạn (giấu tên)
"Thiết kế của nắp quạt này rất tốt, sau khi dùng thử thì năng lượng gió có 4 bánh răng, đèn pha cũng đủ sáng, chất liệu đủ tốt. Chủ sở hữu có một dịch vụ tốt, tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ!"
trắng *** g (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mũ bảo hộ lao động này rất tuyệt, chất lượng rất tốt, mẫu mã đẹp, có 2 quạt trước sau, có điều hòa nên đi làm không lo nóng."
Với *** 3 (khuyết danh)
"Hàng vừa về, rất tốt, gió mạnh rất đáng mua, đèn cũng rất sáng"

0965.68.68.11