mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư

MÃ SẢN PHẨM: TD-699210685841 Đã bán 73
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
932,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 24 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Ekaman
Mô hình: DF02
Chức năng: thoáng khí, chống đập, làm mát, chống nắng
Chất liệu: NHỰA ABS
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thâm Quyến
Phân loại màu sắc: Quạt đôi [vàng 8000], quạt đôi [đỏ 8000], quạt đôi [vàng 12000], quạt đôi [đỏ 12000], quạt đôi [vàng 9000] quạt đôi điều hòa [đỏ 9000] điều hòa đôi quạt [xanh dương 9000] Quạt kép điều hòa không khí [trắng 9000] quạt kép điều hòa không khí [vàng 10000] điều hòa kép + quạt kép Bluetooth [đỏ 10000] điều hòa kép + quạt kép Bluetooth [xanh dương 10000] điều hòa kép điều hòa + Quạt kép Bluetooth [trắng 10000] điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth [vàng 13000] điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth [đỏ 13000] điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth [vàng 16000] điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth [đỏ 16000] điều hòa kép + quạt kép Bluetooth [vàng 18000] điều hòa kép + quạt kép Bluetooth [Đỏ 18000] Điều hòa kép + quạt kép Bluetooth Smart AI [Vàng 18000] Điều hòa kép + quạt kép Bluetooth Smart AI [Đỏ 18000] Điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth Smart AI [Xanh lam 18000] Điều hòa kép + Quạt kép Bluetooth Smart AI [trắng 18000] Điều hòa kép + Quạt bốn Bluetooth [vàng 13000] Điều hòa kép + Quạt bốn Bluetooth [đỏ 13000] điều hòa kép + Bluetooth bốn quạt [vàng 16000] điều hòa kép + Bluetooth bốn quạt [đỏ 16000] điều hòa kép + Bluetooth bốn quạt [vàng 18000] điều hòa kép + Bluetooth bốn quạt [đỏ 18000] điều hòa kép + Bluetooth thông minh Điều hòa không khí kép AI bốn quạt [vàng 20000] + Bluetooth thông minh AI bốn quạt [đỏ 20000] điều hòa kép + Bluetooth thông minh AI bốn quạt [xanh dương Color 20000] Điều hòa kép + Bluetooth Smart AI bốn quạt [Trắng 20000] Điều hòa kép + Quạt Bluetooth Six [Yellow 20000] Điều hòa kép + Quạt Bluetooth Six [Đỏ 20000] Quạt điều hòa kép + Quạt Bluetooth sáu [Yellow 22000] Điều hòa kép + Quạt Bluetooth Six Fans [Red 22000] Quạt điều hòa kép + Bluetooth Smart AI Six Quạt [Vàng 24000] Điều hòa kép + Quạt 6 quạt thông minh AI Bluetooth [Đỏ 24000] Điều hòa kép + Quạt 6 quạt thông minh Bluetooth [Xanh dương 24000] Quạt điều hòa kép + Quạt 6 quạt Bluetooth thông minh AI [Trắng 24000] Điều hòa kép + Bluetooth
Tổng trọng lượng: 0,5kg
Mã số: DF02
Năm niêm yết Mùa: Mùa xuân 2023
Khối lượng gói: 1
mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư mũ bảo hộ trắng giá rẻ Điều hòa không khí mũ cứng có quạt năng lượng mặt trời mũ sạc đôi có đèn bluetooth công trường nam làm lạnh làm mát mũ bảo hiểm mùa hè mũ bảo hiểm lao động mũ bảo hộ kỹ sư

Customer Reviews

t *** 7 (khuyết danh)
"Sau khi sử dụng được vài ngày, công tắc quạt không hoạt động và tôi không thể bật quạt và đèn...※※"
g *** 3 (khuyết danh)
"Một mặt hàng rất tốt, hiệu quả làm mát là đáng chú ý. Dịch vụ khách hàng và hậu cần là tuyệt vời. Cái này thích hợp để đeo trong giỏ treo và ngoài trời, nhưng không thích hợp để đeo trong khung thép, vì nó sẽ luôn va vào thứ gì đó. . . Tóm lại là bé ngoan lắm"
f *** 5 (khuyết danh)
"Đóng gói chắc chắn và không bị hư hại, mũ chắc chắn và bền, quạt mát và thoải mái!!!!!!!!"
một *** 8 (khuyết danh)
"rất tốt! Nó giống như mô tả của cửa hàng, pin có thể dùng được trong một ngày, đáng tin cậy, bạn cứ thoải mái đặt hàng nếu có nhu cầu!"
Xu *** Yi (khuyết danh)
"Một người bạn giới thiệu cửa hàng này để mua, chất lượng rất tốt, chất liệu tốt và giá cả phải chăng"
Nhỏ *** 0 (Khuyết danh)
"Chất lượng là rất tốt! Màu sắc cũng rất đẹp Kích cỡ mũ phù hợp, đội khá thoải mái đặc biệt giá cả cũng rất phải chăng Mũ bảo hộ công trường thoáng khí, tay nghề khá, nhìn khá dày dặn"
t *** 0 (ẩn danh)
"sản phẩm rất tốt"
t *** 8 (khuyết danh)
"Ý tưởng thiết kế là tốt, cho 5 điểm. Nhưng tôi vẫn cần nắm bắt một số chi tiết, tôi cảm thấy rằng phía trước nặng hơn một chút, khi làm việc, tôi luôn cúi về phía trước, và dây đeo mũ cần phải hơi lùi ra sau."
t *** 8 (khuyết danh)
"Mũ nặng quá, nặng 1,5 cân, đội lên đầu rất khó chịu, không được, bạn nào muốn mua nên suy nghĩ kỹ"
n *** g (khuyết danh)
"Tay nghề tốt, chất liệu dày dặn, rất chắc chắn, rất khuyến khích"
t *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng rất tốt, giao hàng nhanh, rất hài lòng, không có vấn đề gì, rất hài lòng"
t *** 5 (giấu tên)
"Tay nghề hoàn hảo, chất liệu dày dặn, rất hài lòng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Thực sự dễ sử dụng, rất hài lòng với sản phẩm, khuyên dùng!"
t *** 0 (ẩn danh)
"Tôi rất vui khi nhận được sản phẩm từ cửa hàng này, không ngờ khi mở gói hàng ra chất lượng sản phẩm của chúng tôi lại tốt như vậy, là hàng cao cấp loại 1, sau khi kiểm tra thì tôi rất thích. rất hài lòng. Nó an toàn và yên tĩnh, và nó rất tuyệt. Tôi ủng hộ ông chủ và khen ngợi nó năm sao."
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, rất hài lòng."
t *** 1 (giấu tên)
"Nhận được một mua sắm rất hài lòng, giá không đắt, giao hàng rất nhanh"
Đêm *** 5 (Khuyết danh)
"Đó là một trò lừa đảo, nó đã bị hỏng sau khi sử dụng hai lần"
t *** 3 (khuyết danh)
"Rất thiết thực, tôi đã mua ba cái rồi"
t *** 4 (khuyết danh)
"Đã nhận được mũ quạt, chất lượng rất tốt. Và thật tuyệt, rất hài lòng"
t *** 0 (ẩn danh)
"Nó rất thoải mái khi mặc, kích thước có thể được điều chỉnh,"

0965.68.68.11