【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động

MÃ SẢN PHẨM: TD-679327587112 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,092,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 9 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Rosenthal
Mã số: LSEN-004
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2022
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thành phần nguyên liệu: Polyethylene terephthalate (polyester) 100%
【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động 【Gió 24V】 Quần áo làm mát bằng quạt Quần áo bảo hộ lao động Bảo vệ chống lạnh và say nắng mùa hè Quần áo điều hòa không khí có quạt Mẫu nam quần áo lao động

Customer Reviews

t *** 3 (khuyết danh)
"Đi làm công trường nhiệt độ cao nóng quá chịu không nổi vô tình thấy công nhân hầu hết đều mua áo quạt này."
t *** 3 (khuyết danh)
"Đã nhận hàng, rất hài lòng khi mua sắm, cảm ơn ông chủ đã phát tài!"
Xin *** v (khuyết danh)
"Đã mặc nó vào, nó trông thật tuyệt"
Bài thơ *** 0 (Khuyết danh)
"Chất lượng tốt, gió mạnh, hậu cần nhanh và dịch vụ khách hàng rất tốtChất lượng tốt, gió mạnh, đáng có"
nhà *** của tôi (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi đã mua sắm trực tuyến rất nhiều năm và tôi chưa bao giờ phàn nàn hay đánh giá xấu bất kỳ cửa hàng nào, nhưng lần này tôi thực sự chạm đáy, tôi đã mua một bộ quần áo, và chiếc quạt đã bị hỏng sau ba ngày giao hàng, tôi cảm thấy rằng quần áo quá nhỏ, vì vậy tôi đã thay đổi kích cỡ của quần áo, cho đến nay vẫn không có vấn đề gì, sau đó tôi đã gửi cho anh ấy cáp dữ liệu, nhưng liên lạc trước là gửi lại hai chiếc quạt và hai bộ quần áo, tôi đã khôn"
t *** 7 (khuyết danh)
"Quần áo rất tốt, chất lượng tốt, mặc rất thoải mái, mát mẻ"
t *** 5 (giấu tên)
"Bộ đồ điều hòa này tay nghề tốt, chất lượng cao, quạt rất mạnh, thực sự rất thoải mái, không còn sợ nóng nữa, bạn nào cần thì có thể mua."
Over *** maple (ẩn danh)
"Hài lòng khi nhận hàng, mình đã mặc thử, đúng size, chất lượng tốt, bạn nào có nhu cầu có thể mua"
Jen *** 0 (Khuyết danh)
"Đã nhận được quần áo quạt, chất lượng rất tốt, rất nhiều gió. tình yêu tình yêu tình yêuMột đồng nghiệp khuyên nên mua nó, và tôi đã yêu nó. Tôi và gia đình sử dụng Amway"
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng quần áo điều hòa rất tốt, sờ vào có cảm giác mát, vải cũng tốt, tay nghề tinh xảo, lượng gió lớn, hiệu quả làm mát tốt, mặc xong có cảm giác mát lạnh .Quần áo rất thoải mái và rất tốt. đáng mua."
h *** x (khuyết danh)
"Gió mạnh, hiệu quả làm mát tốt, chất lượng quần áo tốt, hiệu ứng thân trên tốtNgay khi nhận được, tôi đã mặc thử ngay, cách lắp đặt rất đơn giản, hiệu quả làm mát rất tốt, chất liệu vải thoải mái"
Huang *** jie (khuyết danh)
"Tuyệt vời, gió mạnh, hoàn hảo để sử dụng ngoài trời"
một *** phù hợp (ẩn danh)
"Đã nhận hàng, mở ra thấy chất lượng quần áo rất tốt, rất nóng lòng muốn mặc vào, gió thổi mạnh, hiệu quả làm mát rất tốt, đến nơi là mặc được ngay. làm việc vào ngày mai, và cuối cùng trời không quá nóng"
y *** p (khuyết danh)
"Chất liệu vải của quần áo thoải mái, thoáng khí, mặc vào rất mát, khi bật quạt gió mát và rất dễ chịu, pin cũng rất lâu, tôi rất hài lòng."
*** nhỏ 7 (khuyết danh)
"Gió mạnh. Hiệu quả làm mát tốt, và nó có tác dụng làm mát tuyệt vời. Bây giờ thời tiết nóng bức, mặc đi làm cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chất lượng tay nghề là rất tốt. Toàn bộ phần thân trên có thể được thổi bay cho đến khi hoạt động ngoài trời vào mùa hè quá nóng, rất đáng để mua."
l *** 8 (khuyết danh)
"Rất tốt, mới nhận được hôm nay và dùng thử ngay, tháo ra lắp vào khá đơn giản, kích thước cũng chuẩn, thời lượng pin lâu, hiệu quả làm mát rất tốt, chất liệu vải thoải mái."
tinh ranh 8 ( ẩn danh)
"Hàng về là mình mặc thử ngay, trời mát và nhiều gió, mặc vào những ngày nắng nóng rất thoải mái, chất lượng quần áo tốt, mẫu mã vừa vặn, giờ đi ra ngoài không sợ nóng nữa. ra ngoài làm việc, tôi có thể làm mát bất cứ lúc nào với chiếc quạt điện nhỏ, tôi bị say nắng. Giá cả cũng phải chăng. Quạt dễ dàng tháo lắp rất tiện lợi, đeo vào rất mát"
c *** i (khuyết danh)
"Quần áo điều hòa ở cửa hàng này rất tốt, bạn nào muốn mua thì nhanh tay mua nhé, thời tiết quá nóng, lượng gió rất lớn, hiệu quả làm mát rất tốt, mát hơn rất nhiều khi mặc mặc Nhiều anh em xung quanh muốn mua."
Sing *** Jing (khuyết danh)
"Chiếc áo quạt này cũng được bà xã khen, gà rán thật mặc vào thì mát không ngột ngạt, hiệu quả giải nhiệt rất tốt, thực sự là một công cụ mát mẻ, làm việc không mệt mỏi."
Nên *** bỏ phiếu (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, kích thước phù hợp, lượng khí vừa đủ, thời lượng pin dài, hài lòng"

0965.68.68.11