Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-672694703852 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhoumo
Mã số: ZM-18009
Năm niêm yết Mùa: Mùa xuân 2022
Loại kênh bán hàng: thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Thành phần chất liệu: 100% sợi polyester
Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp Làm mát mùa hè quần áo điều hòa không khí có quạt quần áo giải nhiệt mùa hè sạc lạnh công nhân hàn bảo hiểm lao động áo liền quần nam mẫu quần áo bảo hộ cao cấp

Customer Reviews

chào *** 6 (giấu tên)
"Tôi thường phải phơi nắng bên ngoài khi làm việc, và làm việc ngoài trời vào mùa hè thì rất nóng, chiếc váy này giải quyết vấn đề này rất tốt, kích thước phù hợp và thao tác đơn giản, giờ tôi cảm thấy mát mẻ khắp người , và nguồn cung cấp không khí rất đồng đều. Nó thực sự rất thiết thực"
l *** Minh (khuyết danh)
"Giao hàng nhanh, quần mỏng và thoáng. Thể tích không khí rất lớn, không biết dùng bao lâu! đặt hàng nếu bạn thích"
Đám mây *** Tốt nhất (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã sạc đầy, hai quạt được bật hoàn toàn và vẫn có điện sau mười giờ thổi. Nhiệt độ trong phòng cao, tôi cảm thấy hai quạt là không đủ, nhưng sử dụng bình thường thì không vấn đề gì"
Cái *** 4 (khuyết danh)
"Giao hàng nhanh, nhận được là lắp ngay, chăm sóc khách hàng rất ân cần, gửi video lắp đặt, sau khi thử thì tốc độ gió khá mạnh, quần áo phồng lên, tôi rất hài lòng."
t *** 9 (khuyết danh)
"Hậu cần nhanh, gió mạnh, chất lượng cao và giá thấp!"
w *** 3 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Hơn 100, tôi đã mua hai bộ quần áo, một cục pin lớn, 2 quạt lớn, rất đáng tiền, rẻ hơn nhiều so với cửa hàng thực, quần áo rất mềm mại và sẽ không cắt vào da của bạn khi bạn mặc chúng, nhưng chúng cũng rất có thể đeo được, điều quan trọng nhất Có thể giặt bằng nước rất tiện lợi, chỉ cần một vòi nước là sạch và không bị nhăn."
Lý *** huai (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, mặc rất thoải mái, nhất là mùa hè nóng nực, mặc vào không sợ nóng nữa"
làm gói *** (ẩn danh)
"Chất lượng là tốt, và đó là giá trị lớn cho tiền. Người bán đáng tin cậy"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tay nghề máy tiện kém, vải vẫn bị nhàu"
z *** 7 (khuyết danh)
"Cảm thấy tốt, gió mạnh và hậu cần cũng nhanh chóng"
Chữ *** z (khuyết danh)
"Chất lượng tốt, chống gió lạnh tốt, màu xám rất tích cực"
Điểm *** Xin (khuyết danh)
"Nóng mà làm việc thì cần mặc dày hơn, quần áo này có quạt vừa đảm bảo an toàn lại không bị nóng, rất tốt.Sau khi sử dụng một thời gian, hiệu quả vẫn tốt, mát hơn! Một vấn đề nhỏ, người bán cũng xử lý kịp thời, không tệ! Nên mua pin dung lượng lớn, dùng mới biết lợi hại"
Tôi *** p (khuyết danh)
"Nguồn điện và quạt đều tốt, nhưng chất lượng quần áo không tốt và quá mỏng, tôi hàn điện khô, ước tính có tia lửa và lỗ thủng, vải quần áo không phải là cotton."
r *** 0 (ẩn danh)
"Chất lượng tốt, tay nghề tốt, phù hợp tốtNó thực sự tốt sau khi sử dụng được vài ngày, lực gió chính đặc biệt mạnh, tốt hơn hàng mua của thợ, vải nhẹ và mỏng nhưng không bền như những loại khác, tôi luôn sợ điều đó Nó không tốt cho vòng eo, nhưng sau khi sử dụng vài ngày thì không có vấn đề gì, ngược lại, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, và tôi không phải lo lắng về chất lượng kém, dịch vụ khách hàng ổn và tôi hào hứng hơn khi đặt một số câu hỏi."
màu *** k (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Review kém, pin sạc chưa được nửa năm, giờ muốn gửi lại để kiểm tra chất lượng nhưng hãng chuyển phát nhanh nói là không cho phép gửi pin nên bạn cân nhắc vấn đề này vấn đề khi mua, không có bảo đảm."
Phẳng * đẹp trai (giấu tên)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Xấu quá, vài tháng nữa pin sẽ phồng, vứt vào sọt rác sợ nổ."
Jen *** 4 (Khuyết danh)
"Kết cấu của quần áo tốt, các phụ kiện dễ lắp đặt, bạn có thể sử dụng ngay sau khi nhận được. nó cho bạn bè của tôi"
Trục tối đa (ẩn danh )
"Mình mua cho bố, quần áo đúng size, phụ kiện đầy đủ, rất đáng mua"
Sha *** xiong (khuyết danh)
"chất lượng tốt. Vận chuyển đã nhanh chóng và nó phù hợp vừa phải. . .Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt."
Lò *** 5 (Khuyết Danh)
"Tôi không thích bình luận về tốt và xấu: nhưng lần này chất lượng của những thứ mua trực tuyến quá tệ: các bạn, hãy tin tôi! Chất lượng vải: tệ nhất! tồi tệ nhất,Các bạn thân mến, đừng mua chất lượng quá tệ"

0965.68.68.11