Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v

MÃ SẢN PHẨM: TD-576414463843 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
229,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Kbaoele
Model: Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời JZ
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Ôn Châu
sắp xếp theo màu sắc:Mẫu cơ bản JZ04 năng lượng mặt trời (loại nam châm) đỏ/âm thanh mẫu cơ bản JZ04 năng lượng mặt trời (loại nam châm) đỏ/không tiếng mẫu cơ bản JZ04 năng lượng mặt trời (loại nam châm) xanh dương/không tiếng mẫu cơ bản JZ04 năng lượng mặt trời (loại nam châm) vàng/không tiếng mẫu cơ bản Năng lượng mặt trời JZ04 ( Loại nam châm) năng lượng mặt trời JZ01 cơ bản màu xanh lục/không tiếng động (cố định bằng vít) năng lượng mặt trời cơ bản màu đỏ/âm thanh JZ01 năng lượng mặt trời (cố định bằng vít) màu đỏ/cơ bản không tiếng động Năng lượng mặt trời JZ01 cơ bản (cố định bằng vít) năng lượng mặt trời JZ01 cơ bản màu xanh/không tiếng động (cố định bằng vít) Loại) Vàng /Mô hình cơ bản Im lặng JZ01 Solar (Cố định bằng vít) Mô hình cơ bản Xanh lục/Im lặng JZ02 Solar (Loại vỏ bọc) Đỏ/Mẫu cơ bản có âm thanh JZ02 Solar (Loại vỏ bọc) Mô hình cơ bản Đỏ/Im lặng JZ02 Solar (Loại vỏ bọc) Mô hình cơ bản Xanh lam/Im lặng JZ02 năng lượng mặt trời (loại vỏ bọc) màu vàng/Mẫu cơ bản im lặng JZ02 năng lượng mặt trời (loại vỏ bọc) Mẫu cơ bản màu xanh lá cây/Không tiếng ồn JZ03 Năng lượng mặt trời (Loại cắm) Mẫu cơ bản có âm thanh/màu đỏ JZ03 Năng lượng mặt trời (loại có phích cắm) màu đỏ/Loại cơ bản im lặng mô hình năng lượng mặt trời JZ03 (loại mặt đất) mô hình cơ bản màu xanh lam / im lặng Năng lượng mặt trời JZ03 (loại mặt đất) màu vàng / mô hình cơ bản im lặng Năng lượng mặt trời JZ03 (loại mặt đất) mô hình cơ bản màu xanh lá cây / im lặng Năng lượng mặt trời JZ05 (loại mặt đất dày) Mô hình cơ bản màu đỏ/âm thanh Năng lượng mặt trời JZ05 (loại chèn đậm) mô hình cơ bản màu đỏ/không âm thanh Năng lượng mặt trời JZ05 (loại chèn đậm) mô hình cơ bản màu xanh lam/không âm thanh Năng lượng mặt trời JZ05 (loại chèn đậm) mô hình cơ bản màu vàng/im lặng Năng lượng mặt trời JZ05 (loại trình cắm đậm) Xanh lục /Im lặng ====== Mô hình đèn flash được nâng cấp (hiệu ứng ánh sáng bắt mắt hơn, pin lớn 1200mA, tuổi thọ pin dài hơn) ====== Mô hình nhấp nháy-JZ01 năng lượng mặt trời (cố định bằng vít) màu đỏ/nhấp nháy im lặng-JZ01 năng lượng mặt trời (cố định bằng vít) xanh dương/nhấp nháy im lặng-JZ01 năng lượng mặt trời (cố định bằng vít) vàng/nhấp nháy im lặng-JZ01 năng lượng mặt trời (cố định bằng vít) xanh lục/nhấp nháy im lặng -JZ02 năng lượng mặt trời (loại vỏ) loại nhấp nháy đỏ/im lặng-JZ02 năng lượng mặt trời năng lượng (loại vỏ bọc) loại nhấp nháy xanh dương/im lặng-JZ02 năng lượng mặt trời (loại vỏ bọc) loại nhấp nháy màu vàng/im lặng-JZ02 năng lượng mặt trời (loại vỏ bọc) Model Nhấp nháy xanh lục/Im lặng-JZ03 Năng lượng mặt trời (Plug In) Model Nhấp nháy đỏ/Im lặng -JZ03 Năng lượng mặt trời (Plug In) Xanh lam/Nhấp nháy im lặng Model-JZ03 Solar Power (Plug In) Vàng/Nhấp nháy im lặng -JZ03 năng lượng mặt trời (loại cắm điện) xanh lục/nổ im lặngLoại đèn flash-JZ04 năng lượng mặt trời (từ tính) đỏ/nhấp nháy im lặng-JZ04 năng lượng mặt trời (từ tính) xanh lam/nhấp nháy im lặng-JZ04 năng lượng mặt trời (từ tính) vàng/nhấp nháy im lặng-JZ04 năng lượng mặt trời (từ tính) Loại hút) xanh lục/nhấp nháy im lặng-JZ05 năng lượng mặt trời ( loại plug-in in đậm) năng lượng mặt trời nhấp nháy đỏ/im lặng-JZ05 (loại plug-in in đậm) năng lượng mặt trời nhấp nháy xanh lam/im lặng-JZ05 (loại plug-in in đậm) Loại) Vàng/Nhấp nháy im lặng Model-JZ05 Năng lượng mặt trời (Pin in đậm -in Loại) Xanh lục/Im lặng
Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v Cảnh báo an toàn năng lượng mặt trời ánh sáng nhấp nháy đèn flash tín hiệu ánh sáng ban đêm hàng rào xây dựng đường tàu báo động ánh sáng nhấp nháy đèn xoay cảnh báo 220v

Customer Reviews

Chen *** s (giấu tên)
"Hiệu ứng ổn"
Chen *** s (giấu tên)
"âm thanh có thể được tắt"
Feng *** zhuo (khuyết danh)
"Tôi nghĩ rằng nó không được bật, nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng đã kiên nhẫn giải quyết vấn đề cho tôi, hóa ra công tắc ở phía dưới phải được bật để sạc."
s *** 8 (khuyết danh)
"Cài đặt đơn giản, nút chuyển đổi ở phía dưới, dễ vận hành!"
Giải trí * rảnh rỗi (khuyết danh)
"ĐƯỢC RỒI."
Ki *** 7 (Khuyết danh)
"Chất lượng tốt, sẽ mua lại"
t *** 5 (giấu tên)
"Mọi người đừng để bị lừa nhé, nhiều nước lắm đấy"
t *** 4 (khuyết danh)
"Dịch vụ khách hàng không quan tâm nếu nó bị nghiền nátTiếc quá, đừng mua"
l *** 0 (ẩn danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Hàng rác, tôi mua hai cái, hai tháng đã hỏng, trời tối thắp chưa đầy hai tiếng, giờ còn không sáng, đảm bảo chất lượng hai đèn 26 tệ, tôi đi ra và vận chuyển trở lại, ít nhất 30 nhân dân tệ, tôi có đầy đủ không? ? Đồ lặt vặt mọi người đừng mua, tưởng đắt hơn thì tốt, ai biết không bằng năm tệ"
nghệ thuật cắm hoa (khuyết danh )
"Đế nam châm không đủ mạnh, đế có lỗ chìm cũng không đủ mạnh, nếu đặt lên xe sẽ rung lắc và rơi ra, nên tôi đã tự sửa đổi và cố định ở đáy bằng một cái nam châm neodymium, để lực hút vừa đủ và không sợ bị rung! Một điểm nữa là bảng mạch có lỗi thiết kế, chỉ cố định một vít, bảng mạch dễ bị đứt, thiết kế vẫn cần cải thiện."
t *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình mua về dùng được mấy hôm nó không sáng đèn, đem về nhà mở ra xem không đứt cáp."
Loại *** 9 (Khuyết danh)
"Bé ngoan Đèn flash tự động rất tốt và thiết thực, nếu cần tôi sẽ đặt hàng tiếp."
t *** 8 (khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
Giá trị Tân *** (ẩn danh)
"Sạc năng lượng mặt trời rất nhanh nhưng tùy thời tiết nên ban đêm đèn vẫn rất sáng"
t *** 6 (khuyết danh)
"Tốc độ giao hàng siêu nhanh, sản phẩm ổn, mình sẽ mua tiếp nếu có nhu cầu, cảm ơn sự phục vụ của người bán."
x *** 8 (khuyết danh)
"Tần suất flash rất nhanh và hiệu ứng cảnh báo rõ ràng vào ban đêm"
t *** 7 (khuyết danh)
"Mình đã mua mấy lần rồi, chất lượng đèn báo vẫn rất yên tâm, bạn nào có nhu cầu có thể dùng thử."
t *** 9 (khuyết danh)
"Độ sáng tốt, dễ cài đặt và đánh giá rất tốt, nếu cần sẽ quay lại lần sau"
t *** 3 (khuyết danh)
"Em bé rất tốt, nó có thể nhấp nháy vào ban đêm khi đóng đinh, hiệu ứng rất tốt và dịch vụ giao hàng rất tốt, cửa hàng thiếu một cửa hàng, và dịch vụ rất tốt, khen ngợi ? rất hài lòng với lời khen năm sao"
yêu *** 3 (khuyết danh)
"Đèn cảnh báo dễ lắp đặt, khả năng chống nước cũng rất tốt dù đi trời mưa, chất lượng tốt."

0965.68.68.11