Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-675219470029 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
129,000 đ
Sắp xếp theo màu sắc:
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Sắp xếp theo màu sắc:
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Sắp xếp theo màu sắc:
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Yan Yang
Người mẫu: JYJD
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Thạch Gia Trang
Phân loại màu: Kích thước, độ dày, màu sắc tùy chỉnh, liên hệ với dịch vụ khách hàng ---------- các mẫu phẳng màu đen sau đây -------------------- --- đen 3mm (0,5m*0,5m) đen 2mm (1m*1m) đen 3mm (1m*1m) đen 4mm (1m*1m) đen 5mm (1m*1m) đen 8mm (1m*1m) đen 10mm ( 1m*1m) đen 3mm (1m*5m) đen 3mm (1m*10m) đen 3mm (1,2m*10m) đen 3mm (1,5m*10m) đen 5mm (1m*5m) đen 5mm (1m*10m) đen 5mm (1.2m *5m) Đen 5mm (1.5m*10m) Đen 6mm (1m*5m) Đen 8mm (1m*5m) Đen 10mm (1m*5m) ------------- Sau đây mô hình máy bay đỏ- --------------- Đỏ 3mm (1m*1m) Đỏ 3mm (1m*5m) Đỏ 5mm (1m*5m) Đỏ 6mm (1m*5m) Đỏ 8mm ( 1m*5m) Đỏ 10mm (1m*5m) ---------- Các mẫu máy bay xanh sau ---------------- Xanh 3mm (1m*1m) Xanh 3mm (1m*5m ) Xanh 5mm (1m*5m) Xanh 6mm (1m*5m) Xanh 8mm (1m*5m) Xanh 10mm (1m*5m) ------- Sau đây là kiểu sọc--- ---- Sọc đen 3mm (1m*1m) Sọc đỏ 3mm (1m*1m) Sọc xanh 3mm (1m*1m) Đối với các sọc, kích thước và độ dày khác, hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện Tấm đệm cao su cách điện cao điện Điện điện 10kV Cao su phân phối điện thảm nhựa cách điện

Customer Reviews

Ni *** jie (khuyết danh)
"Đệm cao su cách điện an toàn, đúng quy định, không có mùi khó chịu, hậu cần giao tận nơi, đồng thời cung cấp báo cáo thử nghiệm."
t *** 9 (khuyết danh)
"Chà, nó không có nhiều mùi vị, nó đủ tốt để mở đường, và nó không trơn trượt đến mức bạn có thể giẫm lên, vì vậy hãy đến nếu bạn cần."
t *** 4 (khuyết danh)
"Thời gian giao hàng rất nhanh Chất lượng của miếng đệm cao su cách nhiệt này rất tốt Nó đã được giao đến tận nhà và chủ WeChat của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đặt nền móng."
t *** 5 (giấu tên)
"Rất tiện lợi khi cả cuộn được giao tại một cửa hàng. Không có mùi hôi, độ mềm rất tốt, đóng gói rất tốt, nếu bạn cần, bạn có thể mua lại"
ben *** z (khuyết danh)
"Độ dày của tấm cao su đồng đều, nhẵn và phẳng, không có ổ gà, rất bền và chống mài mòn, hiệu quả cách nhiệt tốt"
Nhỏ *** 0 (Khuyết danh)
"Theo yêu cầu trong tài liệu đầu đỏ của Bộ An toàn, Chất lượng và Bảo vệ Môi trường, tất cả các tủ điều khiển điện trong phòng phân phối điện phải được trang bị một miếng đệm cao su cách điện. là không có mùi."
t *** i (khuyết danh)
"Các thông số kỹ thuật và mẫu mã đều giống như lời giới thiệu, miếng cao su cách nhiệt thực sự tốt, rất mềm, đủ dày và tiết kiệm chi phí, tôi rất hài lòng với chuyến đi mua sắm và khuyên bạn nên mua nó!"
Tình *** tong (khuyết danh)
"Kích thước chính xác và không có mùi lạ, thái độ phục vụ của thương nhân tốt, sau khi cửa hàng kết thúc, lãnh đạo đã đến kiểm tra và rất hài lòng."
t *** 2 (khuyết danh)
"Thảm cách nhiệt mịn và phẳng, có độ dẻo dai tốt, không có mùi lạ, đường cắt cũng rất chuẩn."
m *** 3 (khuyết danh)
"Tấm đệm cao su cần thiết cho phòng điện đã được cắt theo kích thước chúng tôi cần, và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt. Sau khi về kiểm tra thấy rất đặc, không có mùi hăng, đã qua kiểm định chất lượng. Deppon Express rất mạnh trong lĩnh vực giao hàng tận nơi."
một *** 3 (khuyết danh)
"Đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt, không mùi"
t *** 5 (giấu tên)
"Dịch vụ chăm sóc khách hàng khá tốt, họ trả lời tất cả các câu hỏi, về cơ bản là không vị, báo cáo thử nghiệm đầy đủ, phòng phân phối điện mới cũng mua miếng đệm cao su ở đây."
t *** 2 (khuyết danh)
"Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra của nhà máy của chúng tôi, nó đã được lắp đặt và nó được hoàn thành trong vài giờ bởi hai bậc thầy, nó rất đẹp."
trắng *** 0 (ẩn danh)
"Không có mùi hăng, và cửa hàng cũng nhiệt tình, và tôi sẽ đến đây để mua trong tương lai."
thứ *** b (khuyết danh)
"Thảm cao su cách điện được lát, phẳng và nhẵn, hàng hóa có kèm theo giấy chứng nhận hợp quy và báo cáo thử nghiệm, hiệu quả cách nhiệt thực sự tốt."
l *** 4 (khuyết danh)
"Miếng cao su cách điện rất tốt mua lan chống điện hàng tốt hàng đảm bảo nên các bạn yên tâm"
Giấc mơ *** 5 (Khuyết danh)
"Theo chỉ đạo của lãnh đạo, tất cả đều phải được bọc miếng cao su cách điện, có biên bản kiểm định và giấy chứng nhận, thợ điện cho biết chính là như vậy, đạt yêu cầu kiểm định và an toàn."
Thiên *** 3 (Khuyết danh)
"Kiểm tra an toàn đủ tiêu chuẩn về mọi mặt, có báo cáo thử nghiệm, hậu cần cũng nhanh chóng để sử dụng khẩn cấp."
Xóa *** ( giấu tên )
"Đặt được một tháng rồi, đệm cao su không có vấn đề gì, chất lượng chống trơn trượt và chống mài mòn rất tốt."
t *** 8 (khuyết danh)
"Nó rất tốt và dày, hiệu quả rất tốt sau khi lan truyền, mùi cơ bản đã biến mất, và hậu cần được chuyển trực tiếp đến cửa nhà máy.Người bán rất tốt, kích thước cắt rất vừa vặn, kích thước phù hợp để bày trên bàn, không có mùi."

0965.68.68.11