Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv

MÃ SẢN PHẨM: TD-552053397083 Đã bán 8000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
105,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 6 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Lowent/Wowente
Mô hình: tấm cao su màu đen
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Thượng Hải
Thành phố: Thượng Hải
Phân loại màu: Đối với các thông số kỹ thuật khác, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để đặt hàng, 500*500*1mm, 500*500*2mm, 500*500*3mm, 500*500*4mm, 500*500*5mm, 500*500*6mm, 500*500*8mm, 500*500*10mm 1m*1m*1mm 1m*1m*1.5mm 1m*1m*2mm 1m*1m*3mm 1m*1m*4mm 1m*1m*5mm 1m*1m*6mm 1m*1m *8mm 1m*1m*10mm 1m*2m*15mm 1m*2m*20mm 1m*2m*30mm Chất lượng cao 1mm (1m*28m chất lượng cao 2mm (1m*13.1 Chất lượng cao 3mm (1m*9.1m) Chất lượng cao 4mm (1m) *6.6m) Chất lượng cao 1m*5.3m*5mm Chất lượng cao 1m*4.5m*6mm Chất lượng cao 1m 3.3*m*8mm Chất lượng cao 1m*2.6m*10mm Chất lượng cao 1m*10m*4mm Chất lượng cao 1m*10m*3mm Chất lượng cao 1m*10m*5mm Chất lượng cao 1m*10m*8mm Chất lượng cao Dài 10m (rộng 1m và dày 10mm) Cả cuộn 2mm Rộng 1,2m Dài 10m và cả cuộn 3mm Rộng 1,2m và dài 7m Cả cuộn 5mm 1,2m rộng và dài 4 mét 10 mm cả cuộn rộng 1,2 mét và dài 2 mét 2 mm rộng 1,5 mét và dài 13 mét 3 mm (rộng khoảng 1,5 mét và dài 9,1 mét) 5 mm rộng 1,5 mét và dài 5,5 mét 10 mm cuộn rộng 1,5 mét và dài khoảng 2,6 mét (co giãn cao) 1mm [1 mét * 30 mét] (co giãn cao) 2 mm [1 mét * 15 mét] (co giãn cao) 3 mm [1 mét * 10 mét] khoảng (co giãn cao) 4mm [1 mét * 7,5 mét] khoảng (đàn hồi cao) 5 mm [1 mét * 6 mét] 2 mét * 10 mét * 3 mm 2 mét * 5 mét * 5 mm 2 mét * 3 m * 10 mm
Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv Tấm cao su công nghiệp chất lượng cao màu đen Tấm cao su chịu dầu chịu mài mòn Tấm cao su Tấm cao su cách điện chịu axit Tấm cao su cách điện 1-10mm thảm cách điện 35kv

Customer Reviews

tôi *** d (khuyết danh)
"Kích thước và độ dày đạt tiêu chuẩn, tốc độ hậu cần, bao bì chắc chắn, giá cả ưu đãi."
Qing *** bu (khuyết danh)
"Tôi đã mua một cuộn để trải trước tủ điện, hiệu quả tốt và chất lượng rất tốt, quan trọng nhất là tiết kiệm, tôi khuyên mọi người nên mua, rất tốt và đáng mua."
t *** 5 (giấu tên)
"Đệm cao su rất dày, chất lượng tốt, giảm xóc tốt, giá rẻ, giao hàng nhanh"
Nước *** a (khuyết danh)
"Tôi đã mua nó để lót chân máy, chất liệu của miếng đệm cách nhiệt này tương đối dày, cảm giác rất tốt về kết cấu và độ bền chắc, có tác dụng cách nhiệt tốt trong công việc trực tiếp, chống sốc và chống trơn trượt. Không chọn nhầm cửa hàng, lần này mình mua một cuộn và thấy hiệu quả, nhìn chung chất lượng khá tốt, giao hàng nhanh. Rất hài lòng với dịch vụ."
f *** 2 (khuyết danh)
"Chất lượng tốt và giao hàng nhanh"
Tình *** 9 (Khuyết danh)
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Do bận việc nên chưa mở ra, hôm nay mở ra thấy sản phẩm như thế này, người bán không xử lý, các bạn đừng mua, chất lượng rất kém, mùi rất nồng."
t *** 1 (giấu tên)
"Thảm cao su cách nhiệt này có chất lượng tốt, mịn, phẳng và đàn hồi, được cắt theo tiêu chuẩn và độ dày đạt tiêu chuẩn, là một trải nghiệm mua sắm rất hài lòng!"
Chi *** lin (khuyết danh)
"Đánh giá kém, dịch vụ khách hàng trả lời quá chậm và không có dịch vụ khách hàng vào ban đêm và không đưa ra giải pháp nào. Mình mua cái mới bảo chia nhỏ ra dùng có được như cũ không? Thông tin liên lạc nhiều ngày chưa được giải quyết."
tình yêu *** 0 (ẩn danh)
"Hậu cần rất nhanh, hàng chưa khui ra, chất vải rất tốt"
t *** 3 (khuyết danh)
"Chất lượng đặc biệt tốt, hậu cần nhanh chóng, hiệu quả chống trượt và chống sốc rất tốt"
Máy *** nhỏ (khuyết danh)
"Da cách nhiệt 10 mét sau khi nhận được chỉ hơn 8,8 mét, còn chưa đến 9 mét, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng cho biết gần giống nhau, là hàng công nghiệp sẽ có sai sót, nhưng điều này lỗi thực sự là một chút lớn!"
Rồng *** 1 (Khuyết Danh)
"Chất lượng quá kém, không nhận ra những sai sót rõ ràng, phải nói là tay nghề."
r *** 0 (ẩn danh)
"Hương vị rất lớn và mạnh mẽ. đặt nó bên ngoài để làm khô"
t *** 5 (giấu tên)
"Đã nhận được một miếng cao su tấm 500*500*3mm, chất lượng tuyệt vời, rất thích hợp làm gioăng thiết bị vệ sinh, giá rẻ và tốt, rất đáng để giới thiệu."
5 *** la (khuyết danh)
"Thái độ phục vụ cực kỳ kém, giao hàng không được, xuất hóa đơn giả vờ"
b *** g (khuyết danh)
"Phù hợp với miêu tả, khen ngợi."
w *** 7 (giấu tên)
"Giá cả phải chăng, dễ sử dụng, đã hợp tác nhiều lần."
một *** o (khuyết danh)
"Những thứ có độ dày 0,3 được bán với độ dày 0,5 và một vài đô la quá lười nói chuyện với bạnRác"
y *** 8 (giấu tên)
"Rất tốt, độ dày khá chuẩn, độ mềm và độ cứng vừa phải"
t *** 0 (ẩn danh)
"Hiệu suất chống trượt tốt! Giá cả cũng phải chăng và dễ sử dụng, chất liệu khá dày và kích thước phù hợp, tôi mua về làm nạo, chống mài mòn và độ dẻo dai rất tốt, tôi rất hài lòng sau khi sử dụng"

0965.68.68.11