Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp

MÃ SẢN PHẨM: TD-711916328338 Đã bán 6000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
506,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: BDHS/Bade Hengshi
Mô hình: thảm cao su
Chất liệu: cao su
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu: 1m*1m*8MM, 8MM nguyên cuộn (1m*3.8m), 1m*1.5m*5MM, 1MM nguyên cuộn (1m*30m), 2MM nguyên cuộn (1m*15m), 1m* 1.5m*4MM Cuộn 3MM (1m*10m) 0,5m*0,5m*2MM 1m*1m*5MM 1m*1,5m*6MM 0,5m*0,5m*5MM 1m*2m*3MM 1 m*1m*3MM Cuộn đầy đủ 10MM (1m*2,5 m) 1m*2m*4MM 0,3m*0,3m*4MM 0,5m*0,5m*4MM 0,5m*0,5m*1MM 0,5m*0,5m* 6MM 1m*1,5m*3MM 0,3m*0,3m*10MM 1m* 2m*10MM 1m*1.5m*10MM Cuộn 5MM (1m*6m) 1m*2m*6MM 0.3m*0.3 m*5MM Cuộn 6MM (1m*5m) 1m*1m*1MM 1m*1m*2MM 1m*1.5m* 1MM 0,3m*0,3m*2MM 0,5m*0,5m*8MM Cuộn 4MM (1m*7,5m) 1m*1m*6MM 0,3m*0,3m*1MM 1m*2m*8MM 0,5m*0,5m*3MM 1m*1m *10MM 1m*2m*5MM 0,3m*0,3m*8MM 1m*1,5m*2MM 1m*1m*4MM 0,3m*0,3m*6MM 1m*2m*2MM 1m*2m*1MM 0,5m*0,5m*10MM 1 M*1.5m*8MM 0.3m*0.3m*3MM 5MM nguyên cuộn (1m*10m) 8MM nguyên cuộn (1m*10m) 10MM nguyên cuộn (1m*10m) 2MM nguyên cuộn (1.2m* 10m) 3MM nguyên cuộn ( 1,2m*10m) Cuộn nguyên cuộn 4MM (1,2m*10m) Cuộn nguyên cuộn 5MM (1,2m*5m) Cuộn nguyên cuộn 6MM (1,2m*5m) Cuộn nguyên cuộn 8MM (1,2m* 5m) Cuộn nguyên cuộn 10MM (1,2m*5m) Cuộn nguyên cuộn 2MM (1,5m*15m) Cuộn nguyên cuộn 3MM (1,5m*10m) Cuộn nguyên cuộn 4MM (1,5m*7,5m) Cuộn nguyên cuộn 5MM (1,5m * 10 mét) Cuộn nguyên cuộn 6MM (1,5 mét * 5 mét) Cuộn nguyên cuộn 8MM cuộn (1,5 mét * 3.8m) Cuộn nguyên cuộn 10MM (1.5m*3m) Cuộn nguyên cuộn 3MM (2m*10m) Cuộn nguyên cuộn 5MM (2m*10m) Cuộn nguyên cuộn 8MM (2m*3m) Cuộn nguyên cuộn 10MM (2m* 3 mét)
Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp Đệm cao su tấm cao su cách điện cao áp Phòng phân phối điện 10kv 5mm đệm cao su đen công nghiệp chống mài mòn chống sốc 3mm thảm cách điện hạ áp

Customer Reviews

t *** 5 (giấu tên)
"Đệm cao su cách điện có chất lượng tốt, giảm xóc, chịu nén và đủ dày, có phiếu kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy, sản phẩm yên tâm sử dụng! Một trải nghiệm mua sắm rất thỏa mãn!"
đồng *** w (khuyết danh)
"Chất lượng của đệm cao su cách điện rất tốt, dùng làm đệm giảm chấn, có phiếu kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy, vệ sinh dễ dàng! Mặt bàn sạch sẽ và ngăn nắp!"
t *** 4 (khuyết danh)
"Đệm cao su cách điện có chất lượng tốt, giảm xóc, chịu nén và đủ dày, có phiếu kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy, sản phẩm yên tâm sử dụng! nó thực sự rất tốt."
t *** 0 (ẩn danh)
"Thảm cao su đã được nhận, chất lượng rất tốt, có báo cáo thử nghiệm và giấy chứng nhận, hiệu quả hấp thụ sốc rất tốt, một sản phẩm có thể yên tâm sử dụng!"
**** ah này (giấu tên)
"Chất lượng của miếng đệm cao su rất tốt, độ dày tiêu chuẩn, đường cắt gọn gàng, hấp thụ sốc, chống nén, khen ngợi! Đó là giá trị giới thiệu cho tất cả mọi người!"
một *** đi (khuyết danh)
"Chất lượng của đệm cao su rất tốt, tay nghề rất tốt, độ dày rất chuẩn, có báo cáo thử nghiệm và chứng nhận hợp quy! rất hài lòng! Tiếp tục mua lại!"
f *** 8 (khuyết danh)
"Chất lượng của miếng cao su cách nhiệt rất tốt, độ dày đạt tiêu chuẩn, đường cắt gọn gàng, hấp thụ sốc, chống nén, khen ngợi! Đó là giá trị giới thiệu cho tất cả mọi người!"
w *** 1 (ẩn danh)
"Miếng cao su dùng làm đệm chống sốc, hiệu quả tốt, chất lượng thực sự tốt như dịch vụ chăm sóc khách hàng đã giới thiệu, giao hàng nhanh, đóng gói cũng rất tốt, không bị hư hại gì cả. tay! Một đánh giá năm sao phải có!"
s *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng của miếng đệm cao su rất tốt, chống sốc, chống mài mòn và dung sai độ dày nhỏ, đóng gói rất cẩn thận, tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ chu đáo của người bán! Một đánh giá năm sao phải có!"
Dương *** 4 (Khuyết danh)
"Chất lượng của miếng cách nhiệt đúng như mong muốn của tôi, mịn và phẳng, đường cắt rất chuẩn, là sản phẩm có thể yên tâm sử dụng. nó thực sự rất tốt."
t *** 6 (khuyết danh)
"Chất lượng của thảm cao su rất ưng ý, đường cắt gọn gàng, kích thước gọn gàng, tôi rất hài lòng với người bán, nhất định phải khen ngợi năm sao!"
c *** 3 (khuyết danh)
"Đã nhận được thảm cao su, chất lượng rất tốt, có báo cáo thử nghiệm và chứng nhận hợp quy, hiệu quả giảm xóc rất tốt, yên tâm sử dụng sản phẩm!"
t *** 9 (khuyết danh)
"Đệm cao su rất thiết thực, chất lượng rất tốt, có báo cáo thử nghiệm và chứng nhận hợp quy! thỏa mãn!"
t *** 2 (khuyết danh)
"Tôi rất hài lòng với chất lượng của miếng cách nhiệt, đường cắt gọn gàng, kích thước gọn gàng, tôi rất hài lòng với người bán và phải khen ngợi năm sao!"
Vạn *** trong (khuyết danh)
"Chất lượng của miếng cao su cách điện rất tốt, tay nghề rất tốt, độ dày rất chuẩn, có báo cáo thử nghiệm và chứng nhận hợp quy! rất hài lòng! Tiếp tục mua lại!"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng của miếng cao su cách điện rất tốt, chống sốc, chống mài mòn, dung sai độ dày nhỏ, đóng gói rất cẩn thận, tôi thực sự đánh giá cao dịch vụ cẩn thận của người bán!"
s *** u (khuyết danh)
"Chuyển phát nhanh cũng rất nhanh, mình đã đến lấy hàng và khui gói ra, rất hài lòng về chất lượng, tay nghề rất tận tình, thái độ phục vụ của người bán cũng rất tốt!"
t *** 1 (giấu tên)
"Khen! có thể chi trả"
t *** 1 (giấu tên)
"Không tệ, dùng đỡ tốn pin, khen"
t *** 5 (giấu tên)
"Chất lượng của đệm cao su cách điện rất tốt, êm và phẳng, ít mùi hôi, có phiếu kiểm định và chứng nhận hợp quy, bao bì cũng rất tốt nên các bạn yên tâm sử dụng. nó thực sự rất tốt."

0965.68.68.11