Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-618744399359 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
196,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Familia
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Hành Thủy
Phân loại màu: đen Rộng 0,5 mét Lưới 0,3 cm trên mỗi mét đen Rộng 0,5 mét Lưới 0,8 cm trên một mét đen Rộng 0,5 mét Rộng 1,2 cm trên mỗi mét lưới đen Rộng 0,5 mét Lưới 3,0 cm trên một mét đen Rộng 0,5 mét Lỗ lớn trên một mét màu đen Rộng 0,6 mét Mắt lưới 0,4 cm mới màu đen rộng 0,6 mét Lưới 0,8 cm trên mỗi mét đen Rộng 0,8 mét Lưới 0,8 cm trên một mét đen Rộng 0,8 mét Lưới 1,2 cm trên một mét đen Rộng 0,8 mét Lỗ lớn 3,0 cm Rộng 1 mét 0,3 cm trên mỗi mét đen rộng 1 mét 0,8 cm mắt lưới trên một mét đen rộng 1 mét 1,2 cm mắt lưới trên một mét đen rộng 1 mét 1,8 cm mắt lưới trên một mét đen rộng 1 mét Lỗ lớn 3,0 cm Đen rộng 1,1 mét 0,8 cm trên một mét đen rộng 1,2 mét 0,4 cm mắt lưới mới màu đen rộng 1,2 mét Lỗ lớn 0,8 cm trên mét đen Rộng 1,2 mét Lỗ nhỏ 1,2 cm trên mét đen Rộng 1,2 mét Lỗ lớn 3,0 cm trên mét Đen Rộng 1,5 mét Lỗ nhỏ 0,3 cm trên mét đen Rộng 1,5 mét Lỗ lớn 0,8 cm trên mét đen 1,5 mét rộng 1,2 cm mắt lưới trên mỗi mét màu đen rộng 1,5 mét Lỗ lớn 3,0 cm trên mỗi mét màu đen rộng 2 mét 0,8 cm mắt lưới trên một mét Đen rộng 2 mét 1,2 cm mắt lưới trên một mét màu đen rộng 2 mét Lỗ 1,8 cm trên một mét màu đen rộng 2 mét 3,0 cm lỗ lớn trên mỗi mét đen rộng 0,4 mét Lưới 0,8 cm trên mét trắng Rộng 0,5 mét 0,3 lỗ trên mét trắng 0,5 mét 0,8 lỗ trên mét trắng Rộng 0,6 mét 0,4 lỗ trên mét trắng Rộng 0,6 mét 0,8 lỗ trên mét trắng Rộng 0,8 mét 0,8 lỗ mỗi mét màu trắng rộng 1 mét 0,3 lỗ trên mỗi mét màu trắng rộng 1 mét 0,8 lỗ trên một mét màu trắng rộng 1,2 mét 0,4 lỗ trên một mét màu trắng rộng 1,2 mét 0,8 lỗ trên một mét màu trắng rộng 1,5 mét 0,8 lỗ trên một mét màu xám mới Rộng 0,5 mét 0,8 lỗ trên mỗi mét mét màu xám mới rộng 0,8 mét 0,8 lỗ trên mét màu xám mới rộng 1 mét 0,8 lỗ trên mét màu xám mới Chiều rộng 1,2 mét 0.8 lỗ trên mét màu xám mới rộng 1,5 mét 0,8 lỗ trên mét
Cho dù nó có thể được tùy chỉnh: Có
Loại lưới an toàn: Lưới an toàn phẳng
Chất liệu: Polyetylen
Màu sắc: Đen/Trắng/Xanh
Chiều rộng: rộng 0,5 /0,8/1m/1,2m
Mắt lưới: lỗ nhỏ 0,3 cm 0,5 cm 0,8 cm
Công dụng: Lưới bảo vệ ban công, lưới chống rơi, chống mèo, bảo vệ cửa sổ
Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh Lưới nhựa đen lưới bảo vệ ban công lỗ nhỏ bịt kín cửa sổ chống mèo rơi cửa sổ chống rơi vật thảm lưới cửa sổ chống trộm luoi an toan cong trinh

Customer Reviews

Solo *** (khuyết danh)
Ngày 22 tháng 5 năm 2023 lúc 15:51
"Đổi chuồng chó thành chuồng mèo, chỉ cần một tấm lưới! ?Nó rất bền, và nó cũng có thể ngăn điều hòa quá lạnh đối với mèo con"
t *** 2
12:43 ngày 27/05/2023Đã thêm 4 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Cắt tại chỗ! Ngoại hình đẹp → một số cứng và rắn! ! Hiệu suất chi phí cao, giới thiệu cho mọi người! [Thêm bình luận] Rất ít bình luận tiếp theo! Nhưng lưới của người bán thực sự tốt và dây đai cũng đủ tốt! ! Đề xuất cho tất cả mọi người!"
t***2 (ẩn danh)
12:00 ngày 27/05/2023
"Chất lượng cao và giá thấp, giá cả phải chăng và thiết thực, giải quyết vấn đề thiếu sót. đáng mua. Đã mua lần thứ hai."
t***6 (ẩn danh)
12:37 ngày 27/05/2023
"Nó dùng để bịt ban công, ông chủ còn gửi dao và dây cáp, mình sẽ review sau"
t *** 1
23:46, ngày 27 tháng 5 năm 2023
"Lưới rất tốt, chất lượng tốt và giá cả rất phải chăng, đề xuất 5 sao."
w***3 (ẩn danh)
09:33 ngày 19/05/2023
"Hàng nhận được nhẹ nhàng, thiết thực, sau khi lắp vào thấy không gian cổ điển rất cao cấp, mình sẽ mua tiếp?"
z *** s
23:41 ngày 21/05/2023
"Rất tốt và hài lòng. Cũng gửi một dây cáp và một con dao. Nên chắn lá rất tốt ?"
Tim mạch (Khuyết danh)
Ngày 28 tháng 5 năm 2023 lúc 11:46
"Nhìn chung là tốt nhưng việc cắt tỉa cần phải được cải thiện."
s***4 (ẩn danh)
09:57 ngày 27/05/2023Đã thêm 1 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người dùng này đã không điền vào một đánh giá. [Thêm bình luận] Rất hài lòng~"
t *** 6
Ngày 23 tháng 5 năm 2023 lúc 18:35
"Hiện tại mình không dùng, bỏ qua một bên và mua về che nắng cho Huahua"
t *** 8
06:46 ngày 19/05/2023
"Chất lượng tốt, màu sắc đẹp và không khí, bạn có thể bắt đầu nếu thích!"
k *** j (khuyết danh)
Ngày 28 tháng 4 năm 2023 lúc 12:58
"Tôi không mong đợi nó sẽ rất tốt. Kích thước của lỗ cũng phù hợp, nhìn không bị chán nản. Mua thêm một số và niêm phong phía bên kia."
Lý *** rong (khuyết danh)
18:53 ngày 26/05/2023
"Có mùi, mềm, cắt kém. Có những hình ảnh."
Po***4 (Ẩn danh)
07/05/2023 19:18
"Kích thước vừa phải, nó hoàn hảo, và tôi đã mua nó một lần nữa... Rẻ và an toàn, rất tốt, rất tốt..."
1***j (ẩn danh)
07:17 ngày 17/05/2023 Phân
"Lúc đầu mùi keo nồng nặc nhưng sau khi dán ra ban công khuếch tán mùi thì không còn mùi nữa. Đồ không tệ, tương đối dày, có thể ngăn đồ vật từ trên ban công rơi xuống, không tệ"
Po***4 (Ẩn danh)
Thêm 22 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét bổ sung] Chất lượng rất tốt... hoàn hảo, chưa lắp đặt trong nhà, lắp xong tiếp tục up ảnh lên, rất tốt! Tôi muốn kinh doanh đang bùng nổ!"
z *** vi mô
22:22 ngày 13/05/2023
"Nó rất dễ sử dụng. Em bé thích ném mọi thứ xung quanh. Nó siêu tốt. Khuyên dùng"
h***5
20:31 ngày 14/05/2023
"Nó hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên tôi mua nó. Tôi không ngờ nó tốt như vậy. Làm khô giày và tất không có vấn đề gì"
l *** 1 (giấu tên)
Đã thêm 109 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [Nhận xét bổ sung] Tôi đã mua một miếng nhỏ và cố định nó vào cánh cửa tủ bằng vít không đánh dấu để cất bông tai, siêu tiện lợi!"
z***9
Ngày 16 tháng 4 năm 2023 15:49
"Việc lắp đặt rất tiện lợi, kéo có thể cắt thoải mái! Nhà chứa hàng hóa không phải lo lắng về sự an toàn của vật nuôi dễ thương và vật phẩm rơi xuống! Thật bất tiện khi sử dụng dây cáp ở cả hai bên và dưới lan can, vì vậy tôi đã tự mua một "nhãn dán hai mặt không đánh dấu"! Rất hài lòng với hiệu ứng"

0965.68.68.11